Jednorazowa amortyzacja – nowe zasady

 

W dniu 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pdof oraz ustawy o pdop (Dz. U z 2017 r. poz. 1448) wprowadzająca nowe zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji. O tym, czym jest jednorazowa amortyzacja pisałam już tutaj.

Przedsiębiorco, z  przywilejów jednorazowej amortyzacji będziesz mógł skorzystać, jeżeli poniesione przez Ciebie nakłady na fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł. Dla tych środków trwałych roczny limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100.000 zł.

W spółce nie będącej osobą prawną, np. spółce cywilnej limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

W limicie 10.000 zł może uwzględnić wartość kilku środków trwałych, o ile wartość każdego z nich jest wyższa niż 3.500 zł. Nadwyżka rocznych nakładów ponad limit 100.000 zł podlega amortyzacji na ogólnych zasadach w następnych latach podatkowych.

Jednorazowa amortyzacja- co dokładnie ulegnie zmianie?

Nowe przepisy dają Przedsiębiorcom możliwość zaliczania bezpośrednio do kosztów podatkowych dokonanych wpłat (np. zaliczek) na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w kolejnych okresach sprawozdawczych. Limit 100.000 zł w skali roku obejmuje łącznie kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej zaliczkowo wpłaty.

W wyniku wprowadzonych zmian może się zdarzyć tak, że w związku z nabyciem środka trwałego będziesz uprawniony do jednorazowej amortyzacji zarówno w ramach dotychczasowego limitu 50.000 euro, jak i nowego limitu 100.000 zł. Wówczas będziesz mógł skorzystać wyłącznie z jednego z nich według własnego wyboru.

Wpłacone przez Przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r. zaliczki na poczet nabycia objętych nową preferencją środków trwałych, które zostaną dostarczone do firmy w kolejnych okresach sprawozdawczych, bez względu na to, w którym miesiącu 2017 r. przed wejściem w życie nowelizacji wpłata ta nastąpiła, mogą nią obciążać firmowe koszty podatkowe od 12 sierpnia 2017 r.

 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapraszam na Dni Bezpłatnych konsultacji z księgową. Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

 

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Jednorazowa amortyzacja sposobem na optymalizację podatkową

Jednorazowa amortyzacja daje przedsiębiorcom możliwość szybszego rozliczenia w podatkowych kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakupiony środek trwały zamiast rozkładania wydatków w długim czasie. Tym samym pozwala za zmniejszenie podatku dochodowego.

Jeżeli płacisz duże podatki to skorzystaj z jednorazowej amortyzacji jednak zachowaj ostrożność. Najpierw sprawdź czy możesz skorzystać z jednorazowej amortyzacji:

 

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. mają:

 • mali podatnicy, tj. podatnicy, u których w 2014 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 5.015.000 zł,
   
 • podatnicy, którzy rozpoczęli w 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jednakże w przypadku osób prawnych z jednorazowej amortyzacji co do zasady nie mogą korzystać podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy powstali w wyniku:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
   
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną.

 

Jeżeli płacisz duże podatki to skorzystaj z jednorazowej amortyzacji jednak zachowaj ostrożność.

 

Zachowaj ostrożność i sprawdź pułapki

Z jednorazowej amortyzacji nie mogą również korzystać firmy założone przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

W przypadku osób fizycznych, przedsiębiorca   rozpoczynający działalność gospodarczą nie może skorzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji, gdy:

·         w roku rozpoczęcia działalności i

·         w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia,

prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek podatnika, a między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com

 

Samochód po leasingu

leasing

Samochód po leasingu

Przedsiębiorcy, którzy użytkują samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego po jej zakończeniu często decydują się na jego wykupu.

 

Samochód po leasingu – wydatki na wykup

Wiele firm wykupiony z leasingu samochód osobowy, jako spełniający kryteria określone zalicza do środków trwałych. Po wykupie jest obowiązek wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania go do używania. Amortyzacji takiego auta można dokonywać metodą liniową lub według indywidualnej stawki.

 

Jak amortyzować samochód po leasingu?

Amortyzacja metodą liniową polega na naliczaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z wykazu stanowiącego załącznik do obu ustaw o podatku dochodowym (PIT i CIT). Określona w Wykazie podstawowa stawka amortyzacyjna dla samochodu osobowego wynosi 20%.

Indywidualną stawką mogą być amortyzowane tylko takie samochody osobowe, które w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym mogą być uznane za używane lub ulepszone. Aby pojazd można było uznać za używany, podatnik musi udowodnić, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez okres co najmniej 6 miesięcy. To kryterium przy aucie poleasingowym jest spełnione. Okres amortyzacji takiego samochodu nie może być jednak krótszy niż 30 miesięcy.

Często cena nabycia samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego i spełniającego kryteria do uznania za środek trwały nie przewyższa 3.500 zł. Wówczas przedsiębiorca może samochód sklasyfikować i amortyzować na omówionych zasadach.

Przedsiębiorca ma również prawo dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od jego wartości początkowej w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym. Trzecia opcja, to niewprowadzanie go do ewidencji środków trwałych i uznanie za element wyposażenia. W tym ostatnim wariancie wydatki na wykup podlegają ujęciu bezpośrednio w kosztach podatkowych w miesiącu oddania go do używania.

 

Samochód po leasingu a koszty bieżące

Jeżeli wykupiony z leasingu samochód osobowy jest w firmie środkiem trwałym, to wydatki na jego eksploatację stanowią koszty podatkowe w pełnej poniesionej wysokości, pod warunkiem spełniania kryteriów do uznania za koszt podatkowy.

Samochód po leasingu nie jest środkiem trwałym

Jeżeli Samochód po leasingu nie jest środkiem trwałym Przedsiębiorca wskazuje, że wydatki z tytułu używania na potrzeby firmowe samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych są kosztami podatkowymi do wysokości tzw. kilometrówki, Do wysokości kilometrowi oznacza do kwoty wyznaczonej przez iloczyn liczby przejechanych kilometrów i obowiązującej stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, który ustalany jest w ewidencji przebiegu pojazdu. Nie dotyczy to samochodów w okresie obowiązywania umowy leasingu. Prowadzenie kilometrówki obejmuje osobowe samochody poleasingowe wprowadzone do firmy osoby fizycznej, ale niebędące środkami trwałymi, jak również auta osobowe wykupione przez takie osoby z leasingu na cele prywatne, a użytkowane na potrzeby firmowe.

U podatnika podatku dochodowego od osób prawnych prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu nie jest warunkiem koniecznym uznania za koszty wydatków związanych z eksploatacją auta osobowego niebędącego środkiem trwałym, o ile stanowi ono własność przedsiębiorcy. W odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych przez takich podatników ogranicza koszty ich eksploatacji do limitu tzw. kilometrówki, ale jedynie w odniesieniu do tych niestanowiących składników majątku podatnika – tym samym ograniczenie to nie dotyczy aut wykupionych z leasingu.

 

Samochód po leasingu a jego zbycie

Firmowy samochód poleasingowy może zostać przez przedsiębiorcę zbyty. Gdy jest to zbycie nieodpłatnie, np. darowizna, to nie powstanie przychód podatkowy z działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy zbycie jest odpłatne – sprzedaż samochodu, kwota uzyskana przez przedsiebiorcę  powoduje u niego powstanie przychodu z tego źródła.


Zbycie samochodu po leasingu będącego składnikiem firmowego majątku generuje przychód z działalności gospodarczej.

Gdy zbywającym samochód odpłatnie jest podatnik będący osobą fizyczną, a auto to wykupione zostało z leasingu na cele prywatne i nigdy nie stanowiło w firmie środka trwałego, wówczas jego odpłatne zbycie nie generuje przychodu z działalności gospodarczej.

Przychód z takiej transakcji należy kwalifikować do źródła przychodów określonego. Przychód powstaje, gdy od wykupienia pojazdu nie upłynął półroczny okres, o którym mowa w tym przepisie.

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

 


 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


 

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

Działalność sezonowa – czy wiesz jak prawidłowo ją rozliczyć?

Działalność sezonowa – czy wiesz jak prawidłowo ją rozliczyć?

 

          Przedsiębiorco, jeżeli chcesz podjąć działalność tylko na czas sezonu, to sprawdź jakie wiążą się z tym obowiązki. Oto kilka moich wskazówek dla Ciebie.

Podpowiadam:

 • Czy biznes prowadzony sezonowo trzeba zarejestrować?
 • Jaka działalność może być działalnością sezonową?
 • Czy prowadząc działalność sezonową również masz obowiązek płacenia podatków?
 • Czy trzeba składać deklaracje VAT?
 • Jak jest rozwiązana kwestia zawieszenia działalności poza sezonem?
 • Co z ZUS-em w trakcie zawieszenie działalności?
 • Czy podatek od nieruchomości trzeba płacić bez względu na zawieszenie?

 

Czy wiesz, że biznes prowadzony sezonowo trzeba zarejestrować?

Sytuacja, kiedy działalność prowadzona jest sezonowo nie powoduje, że nie ma obowiązku jej rejestracji we właściwych organach i konieczności spełnienia przez jej właściciela wielu formalności, które obciążają wszystkich przedsiębiorców.

Jeśli działalność wykonywana sezonowo spełnia warunki działalności gospodarczej, tzn. ma charakter zarobkowy, jest działalnością wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, a także działalnością zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, to należy ja zarejestrować.

 

Własną firmę można założyć jako jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bądź w formie spółki prawa handlowego na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

CEIDG jest jawnym, ogólnodostępnym, online rejestrem zawierającym firmy wszystkich przedsiębiorców działających jednoosobowo oraz w spółkach cywilnych. Wpis do tego rejestru jest bezpłatny i należy go dokonać za pośrednictwem formularza CEIDG-1. Założyć własną jednoosobową firmę na podstawie wpisu do CEIDG można online, bez wychodzenia z domu. W takim jednak przypadku przyszły przedsiębiorca musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, który należy wcześniej założyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Możliwe jest też wypełnienie wniosku CEIDG-1 w Internecie, np. z wykorzystaniem kreatora wniosku, w tzw. trybie anonimowym bez zakładania konta w systemie CEIDG. Wypełnienie wniosku w tym trybie wymaga wizyty przedsiębiorcy w urzędzie gminy bądź miasta w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości.

We wniosku o wpis do CEIDG jest informacja dotycząca m.in. oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku wyboru karty podatkowej do wniosku można dołączyć formularz PIT-16. Wybranej formy opodatkowania nie można zmienić do końca danego roku podatkowego. Obligatoryjna zmiana formy opodatkowania w trakcie wykonywania działalności gospodarczej jest możliwa tylko na zasadach określonych w przepisach podatkowych.

 

Działalność sezonowa a preferencje

Dokonując rejestracji działalności przedsiębiorca można dokonać wyboru preferencyjnych składek ZUS przysługujących w początkowej fazie działalności, ze zwolnienia z VAT oraz czy będzie zaliczki na podatek dochodowy będą opłacane miesięcznie czy kwartalnie. Obowiązek dokonania rejestracji, jako podatnika VAT nie dotyczy podatników korzystających ze zwolnienia z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu obrotów (tzw. drobnych przedsiębiorców) oraz podatników zwolnionych przedmiotowo z VAT (wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT).

W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca musi zgłosić się w ZUS do odpowiednich ubezpieczeń (złożyć druk ZUS ZUA/ZZA).

 

Jaka działalność jest prowadzona sezonowo?

Czy Twoja działalność to działalność sezonowa?

W wakacje popularne jest wynajmowanie pokoi i prywatnych kwater turystom. Należy zwrócić uwagę, iż wynajmowanie pokoi przez rolników, sprzedaż posiłków domowych i świadczenie przez nich w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów nie jest działalnością gospodarczą i nie podlega przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Prywatne obiekty niebędące obiektami hotelarskimi mogą być przeznaczane na pobyt turystów, jeżeli spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, zakresu świadczonych usług, a także sanitarne i przeciwpożarowe. Aby móc świadczyć takie usługi, poza kwestią założenia własnej działalności gospodarczej, konieczne jest dokonanie rejestracji takiego obiektu w ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce jego położenia.

Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić kempingi lub pola biwakowe muszą uzyskać przede wszystkim tzw. zaszeregowanie obiektu do określonego rodzaju oraz nadanie odpowiedniej kategorii. Zaszeregowania kempingów dokonuje właściwy miejscowo marszałek województwa, natomiast pól biwakowych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 

Ze szczególnymi obowiązkami wiąże się działalność sezonowa polegająca na produkcji i wprowadzaniu do obrotu żywności z pomieszczeń ruchomych i tymczasowych, takich jak namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży. Przedsiębiorcy wykonujący taką działalność muszą stosować się do przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Podlegają bowiem szczególnej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Procedurze rejestracji bez obowiązku zatwierdzenia podlegają m.in. gospodarstwa agroturystyczne, a także obiekty ruchome lub tymczasowe, które zostały dopuszczone do stosowania przez właściwe organy urzędowej kontroli żywności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy planujący prowadzić handel na straganach i stoiskach usytuowanych na ulicznych placach czy chodnikach, muszą uzyskać zgodę na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Chodzi tu z reguły o kioski, kontenery, pawilony. Zgodę na ich umieszczenie (np. zajęcie pasa drogowego) wydaje w drodze decyzji administracyjnej zarządca drogi. Należy również pamiętać, że za zajęcie takiego miejsca pobierana jest opłata, której wysokość ustalana jest w uchwale rady danej gminy (miasta).

Również w zakresie organizowania tzw. letnich ogródków przedsiębiorcy muszą wystąpić do zarządcy drogi o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, czyli najczęściej chodnika.

 

Jeśli prowadzisz działalność sezonową- masz obowiązek płacenia podatków!

Przedsiębiorcy prowadzący działalność sezonową również zobowiązani są odprowadzać podatek dochodowy od uzyskiwanych dochodów, ryczałt do uzyskiwanego przychodu albo kwotę wynikającą z karty podatkowej (w zależności od formy opodatkowania). Inne są zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy opodatkowaniu wg skali lub podatkiem liniowym. Przy działalności prowadzonej sezonowo wysokość miesięcznego odpisu ustala się poprzez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie. W miesiącach sezonu koszty działalności będą zwiększone poprzez podwyższone odpisy amortyzacyjne, poza sezonem odpisy te nie będą naliczane.

 

Czy trzeba składać deklaracje VAT?

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT prowadzący działalność sezonową muszą pamiętać o konieczności składnia deklaracji VAT i zapłaty należnego podatku VAT w okresie, kiedy faktycznie działalność przynosi dochody. Po za sezonem, kiedy nie będzie przychodów i tym samym VAT-u należnego, deklaracje podatkowe trzeba składać nawet, gdy kwoty są zerowe.

Można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł, ale czasem to rozwiązanie jest mało korzystne.

Zwolnienie bowiem oznacza brak możliwości odliczenia podatku naliczonego. Przy działalności sezonowej występują często nadwyżki podatku należnego nad naliczonym w okresie sezonu oraz naliczonego nad należnym poza sezonem, kiedy to przedsiębiorcy ponoszą duże koszty związane z przygotowaniem do sezonu (np. materiałów do zorganizowania stoiska w miejscowości turystycznej).

Ze zwolnienia z VAT korzysta również sprzedaż dokonywana przez podatnika rozpoczynającego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, jeżeli przewiduje on, iż jej wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, kwoty 200.000 zł.

 

Zawieszenie działalności poza sezonem

Przedsiębiorcy sezonowi chcą zawiesić a nie likwidować działalność gospodarczą na okres poza sezonem. Z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, a zawieszenie może wynosić od 1 do 24 miesięcy. W tym okresie nie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, pozostaje złożenie deklaracji rocznej. Przedsiębiorca niezatrudniającego pracowników to ten, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Dlatego popularne jest zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia na czas sezonu, gdyż nie ogranicza możliwości zawieszenia działalności przez przedsiębiorcę.

 

ZUS, a zawieszenie działalności

Przedsiębiorca podlega obowiązkowi ubezpieczeń w ZUS od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania. Nie wlicza się do tego czasu okresu, na który prowadzenie działalności zostało zawieszone. Wskutek zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje być objęty obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się to zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności. Za czas trwania zawieszenia firmy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania siebie składek ubezpieczeniowych do ZUS. W czasie tym nie przekazuje też żadnych druków rozliczeniowych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

Każdy dzień zawieszenia działalności to okres przerwy w obowiązkowych ubezpieczeniach, zwalniający z opłaty składek ZUS.

Jeżeli przedsiębiorca zawiesza działalność w trakcie miesiąca kalendarzowego, to za okres jej prowadzenia w tym miesiącu ma obowiązek przekazać do ZUS odpowiednie druki rozliczeniowe. Rozliczy w nich składki ubezpieczeniowe za czas, w którym działalność gospodarcza była przez niego w tym miesiącu prowadzona. Składki społeczne za siebie i ewentualnie współpracownika rozlicza proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności w tym miesiącu. Składkę zdrowotną opłaca w pełnej obowiązującej go wysokości.

 

Podatek od nieruchomości trzeba płacić bez względu na zawieszenie!

W przypadku działalności sezonowej dosyć dużym obciążeniem może być podatek od nieruchomości. Pomimo tego, że działalność jest prowadzona przez 3-4 miesiące w roku, często nieruchomość trzeba utrzymywać przez cały rok.  Podatek płaci się według stawek podwyższonych za cały rok podatkowy. Zawieszenie działalności gospodarczej nie ma wpływu na wysokość podatku, gdyż stawki niższe mogą być jedynie zastosowane do budynków mieszkalnych lub ich części, które były wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej i opodatkowane stawką wyższą.

 

O tym jaka wybrać formę opodatkowani dowiesz się w artykule ‘Wybór formy opodatkowania

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Rachunkowym 2+1.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą jak i zakładające spółki osobowe oraz spółki prawa handlowego zapraszamy do Biura Rachunkowego 2+1 na bezpłatne konsultacje z naszymi księgowymi w każdy czwartek do Gdańska lub do Gdyni.

 

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Znak towarowy może być sposobem na obniżenie podatku dochodowego

 Znak towarowy może być sposobem na obniżenie podatku dochodowego

znak towarowy

W wielu firmach, znak towarowy często są jednymi z najcenniejszych aktywów. Jednak wiele właścicieli firm nie bierze pod uwagę jak duże korzyści i oszczędności podatkowe mogą zostać osiągnięte przy wykorzystaniu znaków towarowych.

 

W rozumieniu przepisów podatkowych znak towarowy jest wartością niematerialną i prawną. Jak inne wartości niematerialne i prawne firma nie ma możliwości jego amortyzacji podatkowej w przypadku jeżeli został przez podatnika wytworzony.

 

Znak towarowy staje się kosztem podatkowym

Można tego dokonać poprzez tzw. podatkową aktywację znaku towarowego, którą można osiągnąć poprzez „step-up”. Jest to dokonanie czynności, które umożliwią przyjęcie rynkowej wartości znaku towarowego w księgach podatnika a tym samym umożliwią ich amortyzację, która będzie kosztem podatkowym.

 

Optymalizacja z wykorzystaniem znaku towarowego może przybrać różne formy

Po pierwsze można dokonać aktywacji podatkowej w celu amortyzacji znaku towarowego, po drugie można czerpać zyski z licencjonowania znaków i re-inwestycję uzyskiwanych w ten sposób środków pieniężnych.

 

Znak towarowy na umowie licencyjnej

Umowa licencyjna może być odpłatna lub nieodpłatna. Prawo do pobierania opłat licencyjnych powstaje gdy jest to zawarte w umowie. Najczęstsze opłaty za znak towarowy to: ciągłe, ryczałtowe i jednorazowe. W razie wątpliwości uznaje się, że iż opłata ma charakter ciągły. Ustalając wysokość opłaty licencyjnej bierze się pod uwagę szereg rozmaitych czynników. Są to: zasięg terytorialny i czasowy licencji, ewentualna wyłączność licencjobiorcy, możliwość udzielania sublicencji, hipotetyczne korzyści licencjobiorcy, branża w której znak jest stosowany oraz popularność danego znaku na rynku. Z reguły opłatę licencyjną liczy się jako określony procent obrotów netto.

 

Wykorzystując te rozwiązania trzeba mieć na uwadze, że żadna struktura nie może być wykorzystywana w celu umyślnego narażania innych podmiotów obrotu gospodarczego na straty, ani wyłącznie w celu unikania opodatkowania. Każda forma optymalizacji podatkowej i prawnej wymaga odpowiedniego zaplanowania i prawidłowego wdrożenia. Więcej metod na optymalizację podatkową dowiesz się z tego artykułu.

 

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Kwota limitu zwolnienia z VAT

Kwota limitu zwolnienia z VAT

Zanim podejmiesz decyzję czy zarejestrować się do VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, sprawdź jaka jest kwota limitu zwolnienia z VAT. Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2017 r. po dokładnej analizie ‘za i przeciw’ powinien dokonać wyboru. Zdecyduj na początku czy korzystasz ze zwolnienia z VAT, czy zdecydujesz się zarejestrować jako czynny podatnik VAT.

 

Dla początkujących w skrócie

Rodzaje zwolnień:

Podmiotowe – jest uzależnione od osiąganych przez Ciebie wysokości obrotów. Przysługuje przedsiębiorcom z uwagi na limit obrotów.

Przedmiotowe – jest uzależnione od tego jakie czynności wykonujesz w swojej firmie. Polega na wykluczeniu z opodatkowania niektórych czynności, ściśle określonych przez przepisy ustawy o VAT.

 

Co oznacza kwota limitu zwolnienia z VAT?

Podmiotowe zwolnienie z podatku VAT przysługuje tzw. drobnym przedsiębiorcom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Jest to kwota limitu zwolnienia z VAT.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT w trakcie roku podatkowego, mogą być podmiotowo zwolnieni z VAT.

Masz prawo to zwolnienia, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej

w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł

Aby ustalić jaka jest kwota limitu zwolnienia z VAT  przyjmuje się łączną wartość sprzedaży opodatkowanej netto (bez podatku VAT) i nie wlicza się czynności:
1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku, z wyjątkiem:
a) transakcji związanych z nieruchomościami,
b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
c) usług ubezpieczeniowych
– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Kiedy kwota limitu zwolnienia z VAT jest mniejsza?

Należy podkreślić, że kwota limitu zwolnienia z VAT 200.000 zł jest limitem rocznym. W przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność w trakcie roku kwota obliczona w proporcji do okresu prowadzenia działalności będzie niższa i zależy od tego, w którym dniu w trakcie roku rozpoczęto działalność gospodarczą.W tej sytuacji kwota limitu zwolnienia z VAT będzie liczona proporcjonalnie.

 

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego powyższy limit, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Korzyści ze zwolnienie bądź z zarejestrowania się do VAT

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien przeanalizować, czy w przypadku tej działalności korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT jest dla niego korzystne. Ze zwolnienia warto korzystać w sytuacji dokonywania w przeważającej części sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, innych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, ale korzystających ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość sprzedaży, oraz przedsiębiorców wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z VAT.

Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT nie jest korzystne w sytuacji gdy:

 • nabywcami towarów i usług oferowanych przez podatnika są podatnicy VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia,
 • dokonujesz sprzedaży towarów i usług opodatkowanych stawką niższą, np. 8% niż podstawowa 23%, w wyniku czego w przypadku rezygnacji ze zwolnienia wystąpiłaby u Ciebie nadwyżka podatku naliczonego (przy zakupach) nad należnym (przy sprzedaży),
 • dokonujesz dużych zakupów inwestycyjnych.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej lub porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 
 
 
 

7 najczęściej popełnianych błędów przez księgowych

Błędy księgowych. Nie uwierzycie, ale to się dzieje naprawdę!  Przedsiębiorco, czy wiesz jakie są najczęściej popełniane błędy przez księgowych i jakie możesz ponieść tego konsekwencje?

błędy księgowych

Gdy w Biurze Rachunkowym 2+1 podpisujemy umowę z nowym Klientem, weryfikujemy otrzymane dokumenty i księgi. Podczas przejmowania ksiąg podatkowych i rachunkowych od innych księgowych natknęliśmy się na niewiarygodne błędy księgowych.

Przeczytaj – może niektóre z nich brzmią zabawnie, ale to Ty za nie odpowiadasz i płacisz. Dowiedz się jakie wiążą się  z tym zagrożenia i jakie możesz ponieść tego konsekwencje.

 

 1.      Nieprawidłowe rozliczanie amortyzacji, często modernizacja środka trwałego jest ujmowana bezpośrednio w kosztach. Twoje koszty zostały zawyżone a Twój podatek zaniżony więc będziesz musiał zapłacić odsetki karne.

 

2.      Błędne rozliczenie podatkowe na koniec roku do wybranej formy opodatkowania. Klient był opodatkowany na zasadach ogólnych (PIT-36) a zeznanie roczne złożono na druku PIT-36L czyli na druku dla podatku liniowego.

Konsekwencja: błędnie wyliczony podatek dochodowy – za duży! Jeżeli dochód przekroczy drugi próg skali podatkowej to obliczony będzie za niski. Kreatywna księgowość, wiąże z bezprawnym zaniżeniem podatku.

 

3.      Nie naliczanie amortyzacji w ramach pomocy de minimis  (50 tys. euro jednorazowo). Przedsiębiorca ma prawo do amortyzowania środka trwałego jednorazowo co pozwoli mu na zoptymalizowanie podatki. W konsekwencji tego błędu zapłacił za duży podatek.

 

4.      Nie naliczanie podatku od nieruchomości wg wyższych stawek w związku z prowadzeniem działalności w mieszkaniu, domu (dla części wykorzystywanej do działalności gospodarczej). Zagrożenie – zaniżenie podatku.

 

5.      Uwzględnianie kwoty wolnej od podatku przy naliczaniu wynagrodzenia, nawet jeśli ktoś otrzymuje emeryturę, rentę, prowadzi działalność gospodarczą. Na koniec roku, w zeznaniu podatkowym,  Twój pracownik musi dopłacić podatek do zapłaty, ponieważ kwota wolna w ciągu roku była zdublowana.

 

6.      Koszty zakupu nieruchomości z przeznaczeniem do odsprzedaży, księgowane były bezpośrednio w koszty, zamiast jako towary – co zawyżało koszty uzyskania przychodu i przy poprawieniu błędu prze księgowego w Biurze Rachunkowym 2+1 powstał duży podatek do zapłaty wraz z karnymi odsetkami.

 

7.      Raporty kasowe w firmach które prowadzą pełne księgi są z ujemnym saldem. To jakiś cud. Wydawać więcej pieniędzy niż się wpłynęło do kasy!

 

Uwierzcie mi, że to nie jest wszystko. Jak na razie nasze biuro wyłapało co najmniej 24 błędy księgowych przy przejmowaniu ksiąg z innych biur rachunkowych.

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com

 

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Sposób na optymalizację podatkową, czyli 4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

Przedsiębiorco, jeżeli jesteś Małym Podatnikiem przepisy podatkowe dają Ci możliwość skorzystania z dogodnych dla Ciebie rozwiązań podatkowych. Sprawdź z czego mógłbyś skorzystać i jakie są korzyści z bycia Małym Podatnikiem.

 

Najpierw sprawdź: czy jestem Małym Podatnikiem?

Kto może być Małym Podatnikiem?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Od czego to zależy?

Osoby, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Rok 2016
Wartość przychodu sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w 2015 r. kwoty 5.092.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).
Rok 2017
Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (równowartość 1.200.000 euro).  

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Kurs ten na dzień 3 października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

 

4 korzyści z bycia Małym Podatnikiem

 

1. Metoda Kasowa – opodatkowujesz jedynie to co faktycznie masz w kasie

Jest sposobem rozliczania podatku VAT. Pozwala tobie na rozliczenie z fiskusem dopiero wtedy, gdy otrzymasz od kontrahenta wynagrodzenie za dostarczone towary lub wykonane usługi. Płacisz podatek dopiero, gdy będziesz dysponował pieniędzmi. W przypadku sprzedaży dla osób nie rozliczających VAT-u daje dodatkowe pół roku na uzyskanie zapłaty i zgromadzenie potrzebnych środków.

2. Podatek dochodowy 4 razy w roku

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą opodatkowanym według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, masz prawo do kwartalnego rozliczania podatków.
Jeżeli chcesz kwartalnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy musisz zgłosić to w urzędzie skarbowym w terminie do 20 lutego. 

Jak wygląda rozliczenie kwartalne?

Otóż zaliczki należy wpłacać do 20 każdego miesiąca następującego po danym kwartale:
*    do 20 kwietnia – za I kwartał,
*    do 20 lipca za – II kwartał,
*    do 20 października – za III kwartał,
*    do 20 stycznia następnego roku – za IV kwartał.

3. Rozliczenie VAT-u tylko 4 razy w roku

Następnym korzystnym rozwiązaniem dla Ciebie jest możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT.
VAT należy zapłacić i złożyć deklarację do 25-go dnia miesiąca kolejnego po kwartale, za którego podatek dotyczy. Metoda ta chociaż jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym nie będzie jednak dobra w tych firmach, u których występuję często lub ciągle nadwyżka podatku np. dużo sprzedaży na eksport lub dużo wewnątrz wspólnotowych dostaw towarów.

System kwartalny pozwala przedsiębiorcy dłużej dysponować gotówką oraz  ułatwia utrzymanie równowagi finansowej w Firmie. To bardzo dużo pomaga kiedy klienci nie płacą na czas. Rzadziej płaci się podatki i składa deklaracje.

4. Środki trwałe od razu w koszty – preferencyjna amortyzacja

Jako Mały Podatnik masz prawo stosować w swojej firmie jednorazowe odpisy amortyzacyjne. Ta metoda amortyzacji została jednak zastrzeżona przez ustawodawcę wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Pamiętaj o ograniczeniu. Korzystając z jednorazowej amortyzacji masz jednocześnie obowiązek stosowania przepisów o korekcie kosztów przy braku zapłaty.

 

Jaki dokładnie środki trwałe możesz amortyzować jednorazowo zapytaj księgowe w Biurze Rachunkowym 2+1
 

 
Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com