Jak założyć biuro rachunkowe

Jak założyć biuro rachunkowe

Jak założyć biuro rachunkowe?

Zastanawiasz się jak założyć biuro rachunkowe i czy warto? Księgowi pracujący już kilka lat na etacie, najczęściej w biurach rachunkowych, mający odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, myślą o tym, żeby „przejść na swoje” i samemu zacząć prowadzić biuro. Zazwyczaj boją się ryzyka gdyż nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu klientów. Prowadzeniu biura rachunkowego wiąże się też z dużą odpowiedzialnością finansową. Barier są też wysokie koszty zakupu i utrzymania systemów księgowych, wynajęcie biura oraz koszty ubezpieczenia OC i ZUS.  

Na czym polega działalność biura rachunkowego?

Klasyczne biuro rachunkowe to działalność, która polega na świadczeniu usług kompleksowego prowadzenia ksiąg handlowych, książek przychodów i rozchodów łącznie ze sporządzaniem sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego, kadr i płac.

Po deregulacji zawodu księgowego, od sierpnia 2014r., usługi w te mogą praktycznie świadczyć wszystkie osoby spełniające poniższe warunki.

Usługi to mogą wykonywać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są karane za określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (z wyjątkiem usług w zakresie kadr i płac).

Jeżeli posiadasz certyfikat księgowy czy też świadectwa kwalifikacyjne, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, możesz się nimi nadal posługiwać w celu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Obecnie nie są one wymagane.

Wykaz osób, które zdobyły takie uprawnienia przed wprowadzeniem zmian, dalej widnieje na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Dopuszczalne formy prowadzenia biura rachunkowego

Jako przyszły właściciel biura rachunkowego możesz zdecydować się na założenie firmy w każdej formie z wyjątkiem spółek partnerskich.

Popularna i najmniej skomplikowana formą prowadzenia firmy jest jednoosobowa działalność gospodarczą, która wymaga złożenia formularza CEIDG-1 i rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie firmy w spółce cywilnej, musisz dokonać tej samej rejestracji, co w przypadku jednoosobowej działalności.

W przypadku gdy zdecydujesz się założyć spółkę prawa handlowego wymagany jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie ma przeszkód, aby prowadzić biuro rachunkowe również jako spółdzielnia.

Działalność taką mogą także prowadzić fundacje i stowarzyszenia.

 

Jak założyć biuro rachunkowe?

Zasady zakładania oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zostały zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w Kodeksie cywilnym. Jednoosobowa działalność gospodarcza to pomysł przeznaczony dla małego przedsiębiorstwa z jednym właścicielem.

 

Biuro rachunkowe jako spółka cywilna

Spółka cywilna nie wymaga wpisu do KRS-u. Nie posiada również osobowości i zdolności prawnej, a opiera się na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym. Jest łatwa w rejestracji i w prowadzeniu. Opiera się na umowie pomiędzy wspólnikami, którzy deklarują dążenie do jednego, określonego celu gospodarczego.

Spółka cywilna nie jest dobrą formą dla budowania dużego biura rachunkowego, ponieważ jej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem, co może powodować ogromne ryzyko.

 

Biuro rachunkowe  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ta forma działalności gospodarczej jest dosyć często wybierana przez osoby, które planują założyć własne biuro rachunkowe. Jest to jeden z rodzajów spółek prawa handlowego. Żeby powstała potrzebny jest kapitał w wysokości minimum 5.000 zł – jest on niezbędny, aby dokonać zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku innych form prowadzenia działalności w spółce jej regulacje są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną (m.in może pozywać i być pozywaną), a za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele. Co do zasady wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego, określonego umową. Różni się także umowa między wspólnikami, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Najistotniejszy pozostaje jednak fakt, że spółka z o.o. ma osobowość  prawną, a to w konsekwencji wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości.

Jakie wybrać PKD dla biura rachunkowego

Dokonując rejestracji biura rachunkowego należy wskazać odpowiedni kod PKD. Jest to 69.20.Z -działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

Podklasa ta obejmuje:

 • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
 • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
 • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
 • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
 • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

 

Jaka wybrać formę opodatkowania dla biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe  nie może zostać opodatkowane ryczałtową formą. Wyklucza się zastosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Przedsiębiorca może wybrać dwie metody opodatkowania działalności:

– opodatkowanie na zasadach ogólnych

– opodatkowanie podatkiem liniowym

Zasady ogólne to podstawowa forma opodatkowania dochodów, która nie wymaga złożenia dodatkowych oświadczeń. Stopa podatkowa wynosi 18%  po obniżeniu jej o kwotę wolną od podatku 556,02 zł  i 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania.

Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym 19% wymaga złożenia  właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Minusem opodatkowania w tej formie jest konieczność rezygnacji z ulg podatkowych i brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Biuro rachunkowe, które świadczy kompleksowe usługi księgowe łącznie ze sporządzaniem deklaracji i doradztwem,  nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów nieprzekraczającą 200 tys. zł i obowiązkowo musi się zarejestrować jako płatnik podatku VAT na druku VAT-R.

Jeżeli w swoim biurze rachunkowym będziesz świadczyć jedynie usługi księgowe, czyli prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych, to możesz korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów.

 

Czy biuro rachunkowe musi posiadać kasę fiskalną?

Jeżeli biuro rachunkowe świadczy usługi polegające na sporządzaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności rocznych zeznań podatkowych to, niestety, bez względu na obrót, musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Wynika to z faktu, że sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie stanowi czynność doradztwa podatkowego, która podlega obowiązkowej fiskalizacji.

 

Biuro rachunkowe, a składki ZUS

Księgowy rozpoczynający prowadzenie biura rachunkowego zgłasza działalność na druku CEIDG-1. Następnie wniosek z kopią wpisu CEIDG przesyła do ZUS. Ten sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZFA.

Musisz sam zgłosić się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca masz 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Aby tego dokonać, wypełnia formularz:

    ZUS ZUA – jeśli właściciel biura rachunkowego podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,

    ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenie społeczne jest pokrywane z pracy na etacie czy z prowadzenia innej działalności).

Ubezpieczenie chorobowe jest  dla przedsiębiorcy dobrowolne. ZUS obejmuje go tym świadczeniem na złożony przez niego wniosek. Składa się go na formularzu ZUS ZUA, wraz ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Preferencyjne składki ZUS

Osoba zakładająca biuro rachunkowe, która dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności, może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Wysokość składek ZUS zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.  Podstawa wysokości składek dla osób, które opłacają składki społeczne na preferencyjnych zasad wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

Aktualne wysokości składek ZUS są dostępne na stronie:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

 

Konto w banku dla biura rachunkowego

Jako właściciel biura rachunkowego nie masz obowiązku zakładania oddzielnego konta firmowego. Możesz używać prywatnego rachunku. Konto może mieć tylko jednego właściciela. Małżeństwa, które posiadają wspólne konto w banku, nie mogą przeznaczyć go również na cele firmowe. Uwaga!

Przedsiębiorca dysponujący rachunkiem firmowym zobowiązany jest do poinformowania o nim urzędu skarbowego oraz ZUS.

 

Marketing i pozyskiwanie klientów – co warto zrobić na początek

Wszystko ładnie i pięknie ale w teorii. W praktyce na początek klientów jak na lekarstwo, stałe opłaty trzeba regulować, a pomysłów na dobry marketing brak. Zanim założysz swoje biuro rachunkowe pomyśl najpierw o strategii marketingowej i o tym jak będziesz pozyskiwać swoich klientów. Na początek określ swoją grupę docelową, czyli potencjalnych odbiorców. Czym będziesz wyróżniać się na rynku, który jest bardzo konkurencyjny w tej branży? Zastanów się czy będziesz reklamować się dobra ceną usług dla małych przedsiębiorstw czy będziesz oferował księgowość dla większych firm.

Zacznij od przygotowania dobrej oferty i zaprojektowania profesjonalnej strony internetowej i jej wypozycjonowaniu w Internecie. Do celów marketingu wykorzystaj media społecznościowe. Zaprojektuj materiały promocyjne.

Pomyśl o rozwijaniu swojej wiedzy na temat marketingu i sprzedaży.  Zastanów się czy jesteś w stanie zrobić to samodzielnie i samodzielnie będziesz budować swoją markę, prowadzić działania marketingowe i sprzedaż? Czy może zacząć prowadzić biuro pod czyjąś marką, znanego i rozpoznawalnego biura rachunkowego bo wolisz skupić się na merytorycznej stronie świadczenia usług klientom?

 

Jeśli przeczytałeś artykuł Jak założyć biuro rachunkowe, przeczytaj też o tym, czy biuro rachunkowe potrzebuje obowiązkowe ubezpieczenie OC – tutaj.

Sprawdź też, jakie możliwości daje współpraca z 2+1 eksperci księgowości:

Ogólnopolski Program Partnerski 2+1 dla Księgowych i Specjalistów ds. Kadr i Płac

 

Szkolenia

 

Czytasz: Jak założyć biuro rachunkowe

 

3 thoughts on “Jak założyć biuro rachunkowe”

 1. Witam
  Odnośnie kasy fiskalnej w biurze rachunkowym. A co z interpretacją ogólną nr PT3.8101.2.2015.AEW.16 z dnia 9 kwietnia 2015 r. Według niej biuro rachunkowe wykonujące czynności związane tylko z obsługą rachunkowo-księgową nie muszą posiadać kasy fiskalnej dopóki nie przekroczą kwoty 20000 zł.

  1. Dzień dobry Panu, jeśli biuro rachunkowe świadczy usługi dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą nie musi posiadać kasy fiskalnej. Kasa fiskalna obowiązuje podmioty świadczące usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

   1. Dzień dobry, według tej interpretacji “doradztwo podatkowe” nie obejmuje sporządzania (wypełniania) zeznań i deklaracji podatkowych, a co za tym idzie, księgowi mogą stosować zwolnienie od obowiązku stosowania kasy determinowane wartością sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.