Podatek od nieruchomości. Zbliża się termin jego zapłaty!

Podatek od nieruchomości

 

Mija termin płatności raty podatków i opłat lokalnych. Wśród nich są płatności związane z posiadaniem nieruchomości.  Czy jesteś zobowiązany do jego zapłaty i o jakich terminach należy pamiętać ? Jeżeli korzystasz z możliwości rozłożenia opłat podatków lokalnych na raty, to do 15 września musisz musieli zapłacić kolejną ratę podatku od nieruchomości.

 

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości dotyczy właścicieli budowli lub gruntów, jak i posiadaczy czy użytkowników wieczystych. Opodatkowaniu podlegają również  nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnicy, których podatek przekracza 100 zł mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach, w terminach:

  • I rata – do dnia 15 marca
  • II rata – do 15 maja
  • III rata – do 15 września
  • IV rata – do 15 listopada

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Czyli po nabyciu tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania. Jeśli taką okolicznością jest „istnienie” budowli, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. W 2017 r. podatek od nieruchomości trzeba będzie opłacać w odniesieniu do budynków i budowli, których budowa zostanie zakończona w 2016 r. bądź w tym roku rozpocznie się ich użytkowanie.

 

Jakich informacji wymagają urzędnicy?

Podatnicy objęci obowiązkiem opłaty od nieruchomości muszą poinformować odpowiedni organ podatkowy tj. wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o powstaniu obowiązku podatkowego. Mają obowiązek złożyć formularz, którego wzór określony jest uchwałą rady gminy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Urzędnicy powinni otrzymać od podatnika deklarację na podatek od nieruchomości.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

 

Zwolnienia z podatku od nieruchomości

Podatkowi od nieruchomości nie podlegają  użytki rolne i lasy, z wyjątkiem tych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych.

Zwolnione z podatku od nieruchomości są też grunty pod wodami powierzchniowymi, nieruchomości zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, w gminach, w których rady gmin w drodze uchwały określiły warunki i tryb składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest składanie deklaracji przez internet. Jakie są stawki podatku? Te zależne są od decyzji rady gminy. Określone są natomiast górne granice podatku.

PODATEK MAKSYMALNA STAWKA W 2017 ROKU
 

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

 

   0,89 zł  od 1 m2 powierzchni

 

Podatek od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

   4,54 zł od 1 ha powierzchni

 

Podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

   0,47 zł od 1 m2 powierzchni

 

Podatek od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 

   2,98 zł od 1 m2 powierzchni

 

Podatek od budynków mieszkalnych

 

 

   0,75 zł 1 m2 powierzchni użytkowej

 

Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

   22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

Podatek od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

   10, 59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

   4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

Podatek od budowli pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

   7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Podatek należy opłacić przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie.

 

Być może dotyczy Cię również: Podatek od środków transportowych

 

 

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

 

Gabriela Brzezińskagb
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *