Podatek CIT 15% – sprawdź czy jest dla Twojej firmy.

Podatek CIT 15%

Podatek CIT 15%  – sprawdź czy jest dla Twojej firmy.

 

Przedsiębiorco, jeżeli prowadzisz spółkę z o.o. lub inną spółkę, która jest płatnikiem  CIT, masz możliwość stosowania obniżonego podatku. Sprawdź czy podatek CIT 15% jest dla Twojej firmy.

 

Dla kogo CIT 15%?

Podatek CIT 15%  dotyczy płatników CIT, których przychód ze sprzedaży z kwotą podatku VAT nie przekroczyła 1,2 mln euro rocznie. Kwoty w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Wprowadzany podatek CIT 15% dotyczy też firm rozpoczynających działalność.

 

Ograniczenia podatku CIT 15%

CIT 15%  nie dotyczy podatkowej grupy kapitałowe. Przepisy uniemożliwią skorzystanie z CIT 15% przedsiębiorcom, którzy podzielą firmę w celu skorzystania z obniżonej stawki CIT 15%.

Jeśli zamierzasz przekształcić działalność gospodarczą w spółkę rozliczającą CIT 15% to przepisy ograniczają stosowanie preferencji dla firm rozpoczynających działalność.

Gdy firma powstanie poprzez restrukturyzację, nie będzie mogła stosować obniżonego CIT:

 • w roku rozpoczęcia działalności – kiedy zostały przekształcone,
 • w kolejnym roku podatkowym – nawet mające status „małego podatnika”.

Restrukturyzacja jest to podział, przekształcenie firmy osoby fizycznej lub spółki niebędącej osobą prawną w inny rodzaj działalności

Podatek CIT 15% będą mogły stosować począwszy od trzeciego roku podatkowego, jeżeli spełnią kryteria „małego podatnika”

 

Spółki, które nie mają prawa do stosowania 15% CIT stosują w roku podatkowym  19% stawkę CIT.

 

Mały podatnik na potrzeby CIT 15%

Status małego podatnika przysługuje podatnikowi, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w 2017 r. równowartości 1.200.000 euro, czyli kwoty 5.176.000 zł.

Limit kwotowy wyznacza tylko jeden rodzaj przychodów, tj. przychody ze sprzedaży. Sprawdzając czy w 2018 r. status ten przysługuje spółce z o.o., powinieneś wziąć  pod uwagę wyłącznie osiągnięte w 2017 r. przychody ze sprzedaży wraz z VAT, niezależnie od tego, czy przedmiotem odpłatnego zbycia były towary i usługi, czy składniki majątku firmowego stanowiące środki trwałe, wartości niematerialnie i prawne, czy wyposażenie.

 

 

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Minimalne wynagrodzenie 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie 2018 r.  

wynagrodzenie minimalne 2018

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy i wynosić 2.100 zł (w 2017 r. wynosiło 2.000 zł).

 

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. na składki ZUS

Podwyższenie kwoty minimalnej płacy zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS  dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ma to wpływ na wzrost zobowiązań przedsiębiorców z tytułu tych składek względem ZUS.

W tym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek Przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 2.100 zł.

Spowodowało to zwiększenia kosztów na poszczególne ubezpieczenia, które przedsiębiorca będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie podwyższyło najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom korzystającym z ulgi w opłacie tych składek. Przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku ze wzrostem wysokości minimalnej płacy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych przedsiębiorców w każdym miesiącu wynosi:

– 630 zł (tj. 30% z 2.100 zł)

Od takiej kwoty są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W 2018r. przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru płaci je za siebie w każdym miesiącu od podstawy wyższej o 30 zł.

Aktualnie w resorcie pracy trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem okresu preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez początkujących przedsiębiorców. Planowo ma on wynosić 3 lata, a nie jak jest obecnie 2 lata. W trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek społecznych ma wynosić 60% minimalnego wynagrodzenia.

 

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenie

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia (o świadczenie usług) z dotychczasowych 13 zł na godzinę do 13,70 zł na godzinę.

Ma ona zastosowanie do:

 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej,

które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 K.c. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 1747).
***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Jak będziemy opłacać składki ZUS od stycznia 2018r.

Jak będziemy opłacać składki ZUS

Jeden rachunek do wpłaty składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik ubezpieczeń   będzie opłacał składki ZUS na jeden indywidualny rachunek bankowy. Ma to znacznie uprościć system rozliczeń z tytułu składek. Tak wynika z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

Obecnie Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy i FGŚP oraz FEP

Wpłaty składek są dokonywane przez dedykowane dla opłacania składek dokumenty płatnicze, posiadające pola identyfikujące składki oraz konkretnego płatnika. W celu identyfikacji płatnika jest on zobowiązany do podania na dokumencie płatniczym identyfikatora numerycznego (NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu). Na dowodzie wpłaty musi też podać dane dotyczące okresu, za jaki opłacane są składki ZUS (tj. miesiąc, rok, numer deklaracji rozliczeniowej). Dokonana przez płatnika składek wpłata jest przypisywana do jego konta w ZUS po numerze identyfikacyjnym. Jeśli płatnik wpisze na dowodzie wpłaty błędny identyfikator, to wówczas nie jest możliwe automatyczne zidentyfikowanie opłaconej składki z jego kontem płatnika składek. Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie przez ZUS procedur wyjaśniających z płatnikiem lub instytucją obsługującą wpłatę (np. bankiem).

 

Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego indywidualnego dla danego płatnika składek rachunku bankowego wygenerowanego przez ZUS ma znacznie usprawnić identyfikację dokonywanych wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym.

Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Na takie indywidualne konto ma wpływać jedna wpłata na wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest ZUS, czyli należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz na FEP. Po otrzymaniu wpłaty ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów. Dla płatników rozliczających składki w odrębnych deklaracjach (np. dla przedsiębiorców opłacających składki za siebie i pracowników oraz odrębnie za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej) ZUS wygeneruje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z zakresów deklaracji.

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się też zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie. Według nowych przepisów najpierw będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach ubezpieczeniowych, a nie tak jak obecnie – według dyspozycji płatnika.

Do końca roku 2017 ZUS powinien przydzielić Przedsiębiorcom – płatnikom ich indywidualne numery rachunków. Informację w tej sprawie przekaże w formie papierowej jako przesyłkę rejestrowaną za pośrednictwem poczty lub – w przypadku płatników składek, którzy w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS utworzyli profil informacyjny – w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. W razie gdy płatnik składek do 31 grudnia 2017 r. nie otrzyma informacji o numerze indywidualnego rachunku do opłacania składek, będzie musiał zwrócić się do ZUS o jej przekazanie przed najbliższym terminem opłacania składek. Opłacanie składek na te rachunki będzie możliwe od 1 stycznia 2018 r.

 

Więcej o tym kiedy nie musisz płacić składek ZUS przeczytasz artykule “Czy wiesz, że nie musisz płacisz składek ZUS za czas choroby?”

 Jeśli nie otrzymałeś jeszcze listu z ZUS z numerem indywidualnego rachunku lub nie jesteś pewien jego poprawności – możesz go sprawdzić tutaj: https://www.eskladka.pl/
Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com
 
Chcesz być na bieżąco z nowymi artykułami? Dołącz do grupy na FB: 2+1 Akademia Przedsiębiorczości

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Praktyki absolwenckie w Twojej firmie. Jak pozyskać pracownika?

Jak pozyskać pracownika? Praktyki absolwenckie w Twojej firmie.

Przedsiębiorco, jeżeli masz trudności z pozyskiwaniem pracowników do swojej firmy o odpowiednich kwalifikacjach masz możliwość samemu wyszkolić osobę chętną do pracy nie ponosząc przy tym zbyt wysokich kosztów. Służą temu praktyki absolwenckie i staże. Przeczytaj jak pozyskać pracownika.

 

Będąc pracodawcą masz możliwość skorzystania  z praktyki absolwenckiej bezpłatnej.

Korzyść będzie dla Twojej firmy i dla praktykanta lub stażysty, który będzie miał szansę zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wybranym przez siebie zawodzie.

 

Główne korzyści dla Ciebie jako Pracodawcy i organizatora praktyk to m.in.:

→  Nie ponosisz kosztów wynagrodzenia lub ponosisz niskie koszty gdyż nie obowiązuje minimalna stawka za godzinę 13 zł
→  Nie ponosisz kosztów ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego
→  Masz możliwość sprawdzenia czy wybrany przez Ciebie Praktykant lub Stażysta będzie pasował do Twojego zespołu i Twojej firmy
→  Zdobywasz doświadczonego pracownika
→  Umowy ograniczone Kodeksem pracy w niewielkim zakresie

 

Główne korzyści dla Praktykanta to m.in.:

→  Zdobywasz doświadczenie w wybranym przez Ciebie zawodzie
→  Szybko możesz znaleźć zatrudnienie
→  Jesteś bardziej konkurencyjny na rynku pracy
→  Możesz przekonać się czy wybrany przez Ciebie zawód jest dla Ciebie odpowiedni
→  Przekonasz się czy wybrany przez Ciebie Pracodawca jest firmą w jakiej chciałbyś pracować w przyszłości

Możesz przyjąć na praktyki absolwenckie osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dodatkowym udogodnieniem dla obu stron może być to, iż praktyka absolwencka odbywa się bez pośrednictwa instytucji zewnętrznych.

Praktykant może otrzymywać wynagrodzenie lub  może realizować ją bezpłatnie.

Jaką podpisać umowę na praktyki absolwenckie?

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem, a Twoją firmą. Umowa powinna określać w szczególności:

 • rodzaj pracy jaki ma wykonywać praktykant,
 • okres odbywania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • gdy praktyka ma odbywać się odpłatnie, w umowie należy zawrzeć wysokość wynagrodzenia.

 

Uwaga!

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Realizując praktyki absolwenckie nie obowiązuje minimalne stawka za godzinę 13 zł.

 

Umowa o praktykę  musi być zawarta na piśmie. Nie może być ona zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Do odbywanych praktyk nie mają zastosowania przepisy prawa pracy poza pewnymi wyjątkami. Obowiązują przepisy Kodeksu pracy dotyczące normy dobowej i tygodniowej, maksymalnego przeciętnego czasu pracy w tygodniu, odpoczynków, przerw oraz pracy w nocy.

W przypadku, gdy praktyka odbywa się nieodpłatnie umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. Gdy praktyka jest odpłatna,  umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Przedsiębiorco! Na wniosek praktykanta, jesteś obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki!

 

Jak rozliczyć podatki i ZUS od odpłatnej praktyki?

Otrzymywane przez praktykanta wynagrodzenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich nie jest przychodem ze stosunku pracy. Wynagrodzenie to zalicza się do przychodów z innego źródła.  Jeżeli przyjmiesz osobę na praktyki absolwenckie musisz pobrać zaliczkę na podatek, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (18%).

 

Dodatkowa korzyść jest taka, że od tego wynagrodzenia nie pobierasz składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie uwzględniasz również kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek.

Wypłacone wynagrodzenie i pobraną zaliczkę musisz uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-4R  oraz przekazać praktykantowi i urzędowi PIT-11.

 

O tym jak pozyskać stażystę o swojej firmy przeczytasz tutaj

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, porady lub wsparcia zapraszamy na konsultacje do Biura Rachunkowego 2+1.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy kadrowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Zorganizuj staż w swojej firmie. Jak pozyskać stażystę?

Zorganizuj staż w swojej firmie. Jak pozyskać stażystę?

Przedsiębiorco! Zorganizuj staż w swojej firmie i pozyskaj pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, chętną do pracy nie ponosząc tym samym zbyt wysokich kosztów. Przeczytaj jak pozyskać stażystę.

 

Główne korzyści dla Ciebie jako Pracodawcy i organizatora stażu to m.in.:

→  Nie ponosisz kosztów wynagrodzenia oraz kosztów ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego,
→  Masz możliwość sprawdzenia czy wybrany przez Ciebie Stażysta będzie pasował do Twojego zespołu i Twojej firmy,
→  Zdobywasz doświadczonego pracownika,
→  Staż jest ograniczone Kodeksem pracy w niewielkim zakresie.

Jak zorganizować staż?

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Starosta może skierować osobę bezrobotną do odbywania stażu przez okres 6 miesięcy lub w przypadku osób, które nie ukończyły 30. roku życia przez okres 12 miesięcy.

 

Wynagrodzenie stażysty

Pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

 

Czas pracy stażysty

Do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, o ile posiada stosowne zaświadczenie). Obowiązuje zakaz odbywania stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej oraz w godzinach nadliczbowych, chyba że starosta wyrazi na to zgodę z powodu charakteru pracy, który w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy; okresy odpoczynku na zasadach przewidzianych dla ogółu pracowników.

Obowiązki przedsiębiorcy – pracodawcy

Pracodawco, organizując staż, zobowiązany jesteś do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem. Twoje dodatkowe obowiązki to:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu,
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • wyznaczenie opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udzieli mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenie bezrobotnemu odzież i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych,
 • dostarczenie staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, masz obowiązek poinformować starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

 

Po zakończeniu realizacji programu, nie później niż w terminie 7 dni od jego zakończenia, masz obowiązek wydania opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Zaświadczenie o odbyciu stażu wydaje starosta.

 

Więcej na temat organizowania praktyk i staży przeczytasz w tym artykule.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, porady lub wsparcia zapraszamy na konsultacje do Biura Rachunkowego 2+1.

Więcej informacji na temat staży zdobędziesz również w Powiatowym Urzędzie pracy w swoim mieście.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy kadrowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Minimalna stawka godzinowa od 2017 roku!

minimalna stawka godzinowa

Przedsiębiorco, przygotuj się do poważnych zmian w Twojej firmie! w 2017 roku wchodzą przepisy, które mogą dodatkowo utrudniać zawieranie umów zlecenie. Zmieni się minimalna stawka godzinowa. Być może będziesz musiał zmienić zasady zatrudniania i policzyć budżet swojej firmy od nowa.

W dniu 1 stycznia 2017 r. znacznie zmienią się zasady wynagradzania, gdyż będzie gwarantowana minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących:

–        Na umowie zlecenia

–        Na umowie o świadczenie usług.

Regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie obejmą umów o dzieło.

 

 Co jest ważne dla Ciebie?

Zmienione przepisy będą stosowane zarówno do osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i do osób prowadzących działalnośćktóre nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli tzw. samozatrudnienie).

Przepisy przewidują również dodatkowe obowiązki w zakresie m.in. dokumentowania ilości przepracowanych godzin, czy sytuacje, gdy stawka minimalna na zleceniu nie znajdzie zastosowania.

 

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa?

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 13 zł. Ustawa zawiera także wiele regulacji chroniących zleceniobiorców i zapobiegających obchodzeniu przepisów

Nowe przepisy określają, że w przypadku gdy zlecenie wykonuje wspólnie kilka osób, każdej z nich należy się minimalna stawka godzinowa. W umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług wynagrodzenie powinno być tak określane, aby zapewniało minimalną stawkę godzinową, a jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, przyjmującemu zlecenie (wykonawcy usługi) będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

 

 Ewidencja godzinowa

Ustawodawca wprowadził też obowiązek ewidencjonowania ilości godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Będziesz miał obowiązek określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ustawa nie zawiera w tym zakresie szczegółowych regulacji, pozostawiając stronom pewną swobodę w tym zakresie. Biuro Rachunkowe 2+1 w ramach świadczenia usług kadrowo – płacowych przygotowuje dla Klientów stosowne formularze ułatwiające prowadzenie ewidencji godzinowej.

Gdy w umowie zawartej ze zleceniobiorcą nie określisz sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie musiał przedłożyć Tobie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonanego zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Proponuję, żebyś jako zleceniodawca zadbał o to, aby sposób określenia czasu wykonywania zlecenia był określony w umowie. W przeciwnym razie będziesz musiał prowadzić ewidencję godzin pracy w ramach umowy zlecenia, tak aby móc przedstawić stosowną informację w terminie poprzedzającym moment wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenia charakteryzuje się pewną swobodą zleceniobiorcy i dopuszczalne wydaje się, aby zleceniobiorca przed rozpoczęciem miesiąca przedkładał Tobie, np. w formie mailowej lub pisemnej, planowaną ilość godzin potrzebną do wykonania zlecenia w danym miesiącu w celu uzyskania jego akceptacji.

 

Kiedy nie będziesz musiał stosować minimalnej stawki godzino?

Nowe przepisy przewidują sytuacje, gdy wobec pewnych grup zleceniobiorców nie będziesz musiał stosować przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Wyłączenia od obowiązku zapłaty stawki minimalnej dotyczą przede wszystkim konkretnych rodzajów zleceń i są nimi umowy:

 1. pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 2. utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 3. w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 5. w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 6. dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania stawki minimalnej będziesz mógł stosować w sytuacji, gdy to Twój zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie decydował o miejscu i czasie wykonania zlecenia i przysługiwać mu będzie wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Przepis ten w założeniu dotyczyć ma wyjątkowych sytuacji i powinien znaleźć zastosowanie do osób, które zajmują się np. dystrybucją produktów ubezpieczeniowych czy bankowych, a ich wynagrodzenie uzależnione jest od uzyskanych wyników. Moim zdaniem będzie go można również zastosować w sytuacji, gdy np. Twój sprzedawca będzie pracował tylko i wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym uzależnionym od wyników sprzedaży, nie zawsze będzie musiał być na miejscu w biurze. Sam będzie decydował kiedy i gdzie będzie wykonywała swoją pracę.

 

Jeżeli będziesz chciał próbować obchodzić przepisy, próbując zredagować umowę w sposób umożliwiający zleceniobiorcy wybór miejsca świadczenia zlecenia i wprowadzając wynagrodzenie prowizyjne a nie będzie to miało pokrycia w rzeczywistości, to rozwiązanie takie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale też bardzo ryzykowne gdyż narażasz się na poważne sankcje. Przepisy dają możliwości nałożenia na zleceniodawcę wypłacającego wynagrodzenie poniżej minimalnej stawki godzinowej grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodano przepis pozwalający organom PIP na skierowanie wystąpienia lub wydanie polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nowych przepisów i rozliczania umów zlecenie, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

 

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007


GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam Cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com