Podatek liniowy – podstawowe zasady i wyłączenia

podatek linowy

Podatek liniowy – podstawowe zasady i wyłączenia

Podatek liniowy jako formę opodatkowania mogą wybrać Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną.

 

Przedsiębiorca utraci prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego, jeżeli:

uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną przychód z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, które są tożsame z czynnościami, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał bądź wykonuje w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przedsiębiorca w tej sytuacji ma obowiązek wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku (lub rozpoczęcia działalności gospodarczej) obliczone według skali podatkowej oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Sam fakt wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy nie odbiera Przedsiębiorcy prawa do wyboru podatku liniowego. Okoliczności, w których dochodzi do utraty prawa do tego sposobu opodatkowania, wskazuje art. 9a ust. 3 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Utrata tego prawa następuje, gdy przedsiębiorca w roku podatkowym uzyska przychód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej ze świadczenia usług m.in. na rzecz byłego pracodawcy, ale tylko odpowiadających czynnościom, które w okresie tym wykonywał w ramach m.in. stosunku pracy.

 

Podstawa opodatkowania – podatek liniowy

W podatku liniowym podstawę opodatkowania stanowi dochód. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania ustalona na podstawie ksiąg (księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych).

 

Ustalając podstawę opodatkowania Przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o straty poniesione z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w latach ubiegłych, zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne.

W zeznaniu podatkowym można odliczyć od dochodu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz koszty działalności badawczo-rozwojowej. Przy tej formie opodatkowania nie jest możliwe dokonanie innych odliczeń od dochodu.

Zaliczkę na podatek obliczoną według jednolitej 19% stawki podatku można pomniejszyć o opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru).

Przedsiębiorcy mogą wpłacać zaliczki miesięczne,  kwartalne i w uproszczonej formie. Zaliczki miesięczne, w tym w uproszczonej formie, podlegają wpłacie w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

Zaliczki kwartalne wpłaca się do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

W terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego wpłaca się zaliczkę za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego. Nie ma obowiązku wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty zostanie złożone zeznanie i nastąpi zapłata podatku wynikającego z tego zeznania na zasadach określonych w art. 45 ustawy o pdof.

Od 2018 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mają obowiązku wpłaty miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł.

 

Podatek liniowy – WAŻNE:

Wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku (art. 44 ust. 15 ustawy o pdof) gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczy 1.000 zł.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym rozliczają dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu PIT-36L. Termin złożenia zeznania to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie muszą dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

Gdy Przedsiębiorca osiągnie dochody z innych źródeł opodatkowania, rozlicza je odrębnie na stosownych formularzach zeznań.

 

Informacje na temat innych form opodatkowania znajdziesz w artykule “Wybór formy opodatkowania”

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
 

 

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

***

Jeśli jesteś Księgową lub Księgowym, może zainteresuje Cię Program Partnerski 2+1:

 

 


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

Wybór formy opodatkowania

forma opodatkowania

Wybór formy opodatkowania: Przedsiębiorco, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2018?

formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania na 2018 r. jest jednym z ważniejszych obowiązków, z których przedsiębiorcy muszą się wywiązać. Od rodzaju wybranej formy opodatkowania zależy jak wysoki zapłacisz podatek.

Jednak nie wszyscy o podjętej decyzji muszą informować urząd skarbowy.

Obowiązujące formy opodatkowania to:

  • Skala podatkowa
  • Podatek liniowy
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Karta podatkowa

Jeśli zamierzasz w bieżącym roku pozostać przy dotychczasowej formie opodatkowania, nie mają obowiązku poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Z przepisów podatkowych wynika, że raz dokonany wybór formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) dotyczy też lat następnych (za wyjątkiem gdy z mocy prawa podatnik jest wyłączony z korzystania z danej formy opodatkowania).

Gdy zdecydujesz się zmienić formę opodatkowania,

wybór nowej formy powinieneś zgłosić w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

W związku z tym, że 20 stycznia roku 2018

wypada w sobotę czyli w dzień wolny od pracy termin przesuwa się na poniedziałek

czyli na 22 stycznia 2018 r.

 

Forma opodatkowania: skala podatkowa a podatek liniowy

W ramach zasad ogólnych opodatkowanie według skali podatkowej może wybrać każdy – aby skorzystać z tego sposobu, przedsiębiorca nie musi spełniać żadnych specjalnych warunków.

Drugim sposobem opodatkowania, który w ramach tej formy przewidują przepisy podatkowej jest podatek liniowy – 19%.

Forma opodatkowania: podatek według skali – skala podatkowa

Opodatkowując działalność według skali podatkowej przedsiębiorca opłaca progresywny podatek dochodowy, czyli im wyższy uzyskuje dochód, tym wyższy uiszcza podatek.

W 2018 r. obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która ma dwie stawki, w wysokości 18% i 32%. Podatek według stawki w wysokości 18% zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł. Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.
 
Więcej na temat skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku przeczytasz tutaj.
  
Aby opodatkować wykonywaną działalność gospodarczą podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi natomiast spełnić kilka warunków.
 
Możliwości opodatkowania podatkiem liniowym ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do podatników, którzy:
  • uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

 Skala podatkowa – obowiązujące stawki:

18%, 32%,

Podatek linowy:

19%

 

  • rozpoczynając działalność gospodarczą w kolejnym roku podatkowym podatnik nie będzie zatrudniony w ramach stosunku pracy, dla możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych ze świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług na rzecz byłego pracodawcy bez znaczenia jest, czy usługi te są tożsame z czynnościami wykonywanymi uprzednio w ramach stosunku pracy.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Głównym wyznacznikiem opłacalności podatku liniowego jest, oprócz kalkulacji związanych z brakiem możliwości skorzystania z omówionych preferencji i ulg podatkowych, wysokość osiągniętego dochodu. Z obliczeń wynika, iż podatek liniowy jest opłacalny po uzyskaniu dochodu 100 tys. zł.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!