Podatek liniowy – podstawowe zasady i wyłączenia

podatek linowy

Podatek liniowy – podstawowe zasady i wyłączenia

Podatek liniowy jako formę opodatkowania mogą wybrać Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną.

 

Przedsiębiorca utraci prawo do opodatkowania w formie podatku liniowego, jeżeli:

uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niebędącej osobą prawną przychód z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy, które są tożsame z czynnościami, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał bądź wykonuje w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Przedsiębiorca w tej sytuacji ma obowiązek wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku (lub rozpoczęcia działalności gospodarczej) obliczone według skali podatkowej oraz odsetki za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Sam fakt wykonywania usług na rzecz byłego pracodawcy nie odbiera Przedsiębiorcy prawa do wyboru podatku liniowego. Okoliczności, w których dochodzi do utraty prawa do tego sposobu opodatkowania, wskazuje art. 9a ust. 3 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.). Utrata tego prawa następuje, gdy przedsiębiorca w roku podatkowym uzyska przychód z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej ze świadczenia usług m.in. na rzecz byłego pracodawcy, ale tylko odpowiadających czynnościom, które w okresie tym wykonywał w ramach m.in. stosunku pracy.

 

Podstawa opodatkowania – podatek liniowy

W podatku liniowym podstawę opodatkowania stanowi dochód. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nad kosztami ich uzyskania ustalona na podstawie ksiąg (księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych).

 

Ustalając podstawę opodatkowania Przedsiębiorca może pomniejszyć dochód o straty poniesione z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w latach ubiegłych, zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne.

W zeznaniu podatkowym można odliczyć od dochodu wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oraz koszty działalności badawczo-rozwojowej. Przy tej formie opodatkowania nie jest możliwe dokonanie innych odliczeń od dochodu.

Zaliczkę na podatek obliczoną według jednolitej 19% stawki podatku można pomniejszyć o opłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru).

Przedsiębiorcy mogą wpłacać zaliczki miesięczne,  kwartalne i w uproszczonej formie. Zaliczki miesięczne, w tym w uproszczonej formie, podlegają wpłacie w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,

Zaliczki kwartalne wpłaca się do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

W terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego wpłaca się zaliczkę za ostatni miesiąc (kwartał) roku podatkowego. Nie ma obowiązku wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał), jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty zostanie złożone zeznanie i nastąpi zapłata podatku wynikającego z tego zeznania na zasadach określonych w art. 45 ustawy o pdof.

Od 2018 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie mają obowiązku wpłaty miesięcznej lub kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1.000 zł.

 

Podatek liniowy – WAŻNE:

Wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku (art. 44 ust. 15 ustawy o pdof) gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekroczy 1.000 zł.

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym rozliczają dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej w zeznaniu PIT-36L. Termin złożenia zeznania to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W tym samym terminie muszą dokonać zapłaty podatku wynikającego z tego zeznania.

Gdy Przedsiębiorca osiągnie dochody z innych źródeł opodatkowania, rozlicza je odrębnie na stosownych formularzach zeznań.

 

Informacje na temat innych form opodatkowania znajdziesz w artykule “Wybór formy opodatkowania”

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
 

 

***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

***

Jeśli jesteś Księgową lub Księgowym, może zainteresuje Cię Program Partnerski 2+1:

 

 


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

3 sposoby na zatrzymanie pieniędzy w firmie

Prowadzisz firmę, to zapewne niezbyt lubisz płacić wysokie podatki. Jednak zupełnie uniknąć ich się nie da, ale możesz je ograniczyć. Podatek dla przedsiębiorcy jest takim samym kosztem jak koszt wynagrodzeń, telefonów, czynszu, transportu, logistyki. Oszczędność podatkowa jest więc taką samą oszczędnością jak pozostałe koszty. Poznaj 3 sposoby na zatrzymanie podatków w firmie – czyli optymalizacja podatków.

 

Piszę  oczywiście o działaniach zgodnych z prawem. Dzięki dobremu planowaniu podatkowemu zaoszczędzisz na podatkach i zatrzymasz pieniądze w firmie. Dobrym rozwiązaniem jest optymalizacja podatków bez zwiększania kosztów. Możliwości, z których możesz skorzystać wbrew pozorom jest wiele, dzisiaj piszę tylko 3ch z nich:

 1. podatku liniowym
 2. uproszczonych zaliczkach na podatek dochodowy
 3. o tym, że podatek możesz zapłacić 4 razy w roku

 

Podatek linowy – sprawdź kiedy się opłaca

Skorzystaj z niego póki jeszcze możesz, gdyż od 2018r. podatek liniowy ma być wycofany.

Zróbmy to na przykładzie. Jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, czyli w formie

 • jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • spółki cywilnej,
 • spółki jawnej,
 • spółki partnerskiej
 • komandytowej

Załóżmy, że Twój roczny dochód to około 150 000 tysięcy zł

 

Gdybyś rozliczał się w skali podatkowej (czyli stawka 18% i powyżej dochodu 85 528 zł – 30% podatku), Twój podatek kształtowałby się tak:

 • 150 000 – 85 528 zł = 64 472 zł – kwota opodatkowana 32% stawką,
 • 85 528 – 3091 zł = 82 437 zł – kwota do opodatkowania 18% stawką,
 • 82 437 * 18% = 14 836 zł – kwota podatku zapłacona ze stawką 18%.
 • 64472 * 32% = 20631,04 zł – kwota podatku zapłacona ze stawką 32%.

Kwota podatku obliczona według skali podatkowej wyniosłaby 35467,04 zł

A jak wyglądałaby kalkulacja podatku przy rozliczeniu podatkiem liniowym?

Stawka podatku w tym przypadku wynosi 19%, ale nie możesz skorzystać z żadnych ulg i odliczeń. Rozliczymy jedynie składki na ubezpieczenie społeczne oraz oczywiście wszystkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej – tak samo jak przy opodatkowaniu w skali. W przypadku wyboru stawki liniowej nie rozliczymy się także z małżonkiem.

 

Podatek w przypadku stawki liniowej wyniesie 28 500 zł.

150 000 * 19% = 28 500,00 zł.

Różnica przy rozliczeniu z zastosowaniem stawki liniowej oraz rozliczeniem w skali podatkowej wynosi:

35467,04 zł – 28 500,00 zł =  6 967,04 zł

Przy dochodzie wyższym różnica będzie większa, na korzyść rozliczenia według stawki liniowej.

 

Ważne

O rozliczeniu z zastosowaniem stawki liniowej pomyśl po przekroczeniu 100 tys. zł dochodu rocznego. Poniżej tej kwoty korzystniejsze jest opodatkowanie według skali podatkowej niż podatek liniowy.

 

Sposób opodatkowania możemy zmienić z początkiem roku.

Jeżeli w tym roku nie rozliczasz się na podatku liniowy możesz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do 20 stycznia roku podatkowego, właściwego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, wówczas oświadczenie to możemy do dnia złożenia wpisu do CEIDG lub do dnia otrzymania pierwszego przychodu.

 

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które prowadzą działalność już od kilki lat.  Wybierając ta formę płacenia PIT-u co miesiąc płacisz tą sama zaliczkę. Nie będziesz zaskoczony gdy w danym miesiącu będzie miała większy podatek większy podatek. Stosując uproszczone zaliczki możesz planować i optymalizować podatki z dużym wyprzedzeniem.

Podstawą obliczenia uproszczonej zaliczki jest dochód wykazany w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku poprzedzającym dany rok o dwa lata – jeśli w tym pierwszym nie wystąpi dochód lub jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku. Przy ustalaniu wysokości uproszczonej zaliczki na 2017 r. weźmiesz pod uwagę dochód z zeznania PIT-36 lub PIT-36L:

 • za 2015 r. złożonego w 2016 r. lub
 • za 2014 r. złożonego w 2015 r.

Gdy w danych latach nie wykazałeś dochodu lub Twój wykazany dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, to nie masz możliwości opłacania w 2017 r. zaliczek w uproszczonej formie.

 

Podatek VAT 4 razy w roku – rozliczenie kwartalne

Dlaczego warto rozliczać podatek VAT 4 razy w roku – rozliczenie kwartalne? Bo możesz lepiej zarządzać swoją płynności finansową, przy założeniu, że księgowa mimo rozliczeń kwartalnych przygotuje dla Ciebie co miesiąc prognozy. W naszym Biurze Rachunkowym 2+1 księgowe przygotowują rozliczenia miesięczne dla klientów, którzy rozliczają się kwartalnie. Rozliczenie kwartalne jest formą przesunięcia płatności. Możesz również pieniądze na podatek zatrzymać na rachunku bankowym. Deklarację księgowa składa co trzy miesiące, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, co skutkuje przesunięciem obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego.

Kiedy najbardziej się opłaca? W przypadku, gdy wystąpi u Ciebie nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Możesz wówczas przesunąć w czasie zapłatę podatku VAT do 25. dnia po upływie kwartału, za który dokonywane jest rozliczenie.

Kiedy się nie opłaca? Przy dużych kwotach podatku należnego do zapłaty wybór tej formy rozliczeń przez ciebie może okazać się nietrafny. Będziesz zobowiązany do zapłaty jednorazowo dużych sum podatku należnego co wymaga dużej dyscypliny finansowej. Jednak wielu klientów Biura rachunkowego 2+1 korzysta z tego rozwiązania.

 

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007


GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com