Minimalne wynagrodzenie 2018 r.

Minimalne wynagrodzenie 2018 r.  

wynagrodzenie minimalne 2018

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy i wynosić 2.100 zł (w 2017 r. wynosiło 2.000 zł).

 

Wpływ wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. na składki ZUS

Podwyższenie kwoty minimalnej płacy zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS  dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ma to wpływ na wzrost zobowiązań przedsiębiorców z tytułu tych składek względem ZUS.

W tym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek Przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 2.100 zł.

Spowodowało to zwiększenia kosztów na poszczególne ubezpieczenia, które przedsiębiorca będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia automatycznie podwyższyło najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcom korzystającym z ulgi w opłacie tych składek. Przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W związku ze wzrostem wysokości minimalnej płacy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych przedsiębiorców w każdym miesiącu wynosi:

– 630 zł (tj. 30% z 2.100 zł)

Od takiej kwoty są naliczane składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W 2018r. przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne od ulgowej podstawy wymiaru płaci je za siebie w każdym miesiącu od podstawy wyższej o 30 zł.

Aktualnie w resorcie pracy trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem okresu preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez początkujących przedsiębiorców. Planowo ma on wynosić 3 lata, a nie jak jest obecnie 2 lata. W trzecim roku prowadzenia działalności gospodarczej podstawa wymiaru składek społecznych ma wynosić 60% minimalnego wynagrodzenia.

 

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenie

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosła również minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia (o świadczenie usług) z dotychczasowych 13 zł na godzinę do 13,70 zł na godzinę.

Ma ona zastosowanie do:

 • osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz
 • osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej,

które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 K.c. (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 
Podstawa prawna:
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 1747).
***

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

 

gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Cechy lidera. Czy je posiadasz? Jak się ich nauczyć?

Cechy lidera. Czy je posiadasz? Jak się ich nauczyć?

Bez lidera firma i organizacja nie osiągnie sukcesów. Biznes potrzebuje liderów. Czy zastanawiałeś się jakie są kluczowe cechy lidera , jakimi zasadami powinieneś się kierować? Czy możesz je w sobie rozwinąć, doskonalić je?

Liderem można być na różne sposoby. Każdy może określić swój styl i swoje zasady. Ważne jest aby były skuteczne i sprawiedliwe. Zasady wymienione przeze mnie opieram w dużej mierze na swoich własnych przemyśleniach i doświadczeniach. Niemniej jednak, trzeba pamiętać, że wszystko jest elastyczne bo zmieniają się sytuacje, ludzie, zmieniają trendy i otoczenie, a przede wszystkim zmienia się organizacja. Pomimo określonych zasad uważam, że do każdego człowieka, każdej sytuacji należy podchodzić indywidualnie.

Podstawowe cechy lidera to:

 • Zdolność do tworzenia i realizowania wizji
 • Pewność siebie i pokora
 • Samodzielność i aktywność
 • Umiejętność budowania dobrych relacji
 • Uczciwość
 • Empatia
 • Nieugiętość i samodyscyplina
 • Umiejętność kontrolowania emocji

Cechy lidera można wykształcić własną pracą. Jeżeli masz motywację, wykształcisz w sobie cechy lidera nawet gdy na początku nie posiadasz ich wszystkich. Wymaga to jednak ciężkiej pracy i samodyscypliny. Jeżeli masz cechy lidera to rozwijaj je i przekładaj na prace zespołu i swoją.

Będąc liderem kieruj się zasadami:

• Pamiętaj, że wszystko jest możliwe. Nie bój się trudnych wyzwań
• Zawsze staraj się dotrzymać słowa
• Bądź zawsze prawdziwy, autentyczny. Niczego nie udawaj i nie graj. Bądź szczery. Pamiętaj, że szczerość to nie jest tylko prawda, którą mówimy o kimś, ale również prawda o nas samych. To otwarty i prawdziwy przekaz o sytuacji, otoczeniu, organizacji. Tylko w ten sposób zdobędziesz zaufanie
• Pamiętaj, przywódca to wizjoner. Widzi szanse tam, gdzie inni ich nie widzą. Miej spójną wizję i zarażaj nią ludzi
• Bądź „motorem” działań, kołem napędowym
• Obdarzaj ludzi zaufaniem
• Twórz dobrą atmosferę w zespole
• Realizuj postawione cele z zespołem, a nie w pojedynkę
• Nie skupiaj się na sobie. Nie o Ciebie tu chodzi, ale o organizację. Pamiętaj, że jesteś liderem po to, by zarządzać i kierować
• Nie ulegaj emocjom, zawsze „trzy razy się zastanów”.

• Więcej słuchaj i nie mów rzeczy niepotrzebnych
• Nie wchodź w konflikty, szukaj pozytywnych rozwiązań
• Nie obrażaj i nie poniżaj, chwal ludzi w swoim zespole i zespół
• Miej wiarę w siebie, we własne możliwości, decyzje, umiejętności i we współpracowników
• Opieraj się na własnej intuicji i nie bój się podejmować niepopularne decyzje jeżeli uważasz, że tak będzie lepiej
• Nie bądź uległy i nie poddawaj się opinii i presji pracowników. Bądź sceptyczny, ale jednocześnie zawsze ich słuchaj. Wyrażaj własne opinie i wyciągaj własne wnioski
• Usprawniaj pracę zespołu i organizację
• Analizuj swoje mocne i słabe strony – bądź ich świadomy
• Bądź gotowy na porażki i krytykę. Patrz na nie pozytywnie i wyciągaj wnioski oraz korzystaj z negatywnych doświadczeń
• Pracując z ludźmi pamiętaj, by być wymagającym i w razie potrzeby wyrozumiałym dla innych ale i dla siebie. Dawaj innym i sobie szansę.

I najważniejsze, nie poddawaj się

Bycie szefem nie oznacza, że wiesz wszystko.
Pytaj więc i pracuj nad sobą. Rozmawiaj z pracownikami, pytaj ich o zdanie. Wymieniaj się doświadczeniami ze znajomymi, którzy są właścicielami firm, szefami. Dużo czytaj – rzeczy bardziej i mniej interesujące, gdyż wszędzie możesz znaleźć inspirację.

Pamiętaj, że nie musisz być idealnym przywódcą i masz prawo popełniać błędy. Dobry przywódca nie oznacza idealny. Nie ma też idealnego przepisu na bycie liderem. Po prostu nie ma ideałów. Liderem po trochu się człowiek rodzi i po trochu się uczy, w domu, w szkole, pracy, najważniejsza jest praktyka i doświadczenie.

 

Okazję do wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorcami, szefami stwarza Fundacja Akademii Przedsiębiorczości oraz 2+1 Biuro Rachunkowe. Wejdź na stronę www.akademiaprzedsiebiorczosci.com, dołącz do nas i buduj z nami społeczność przedsiębiorców!

 

 

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Praktyki absolwenckie w Twojej firmie. Jak pozyskać pracownika?

Jak pozyskać pracownika? Praktyki absolwenckie w Twojej firmie.

Przedsiębiorco, jeżeli masz trudności z pozyskiwaniem pracowników do swojej firmy o odpowiednich kwalifikacjach masz możliwość samemu wyszkolić osobę chętną do pracy nie ponosząc przy tym zbyt wysokich kosztów. Służą temu praktyki absolwenckie i staże. Przeczytaj jak pozyskać pracownika.

 

Będąc pracodawcą masz możliwość skorzystania  z praktyki absolwenckiej bezpłatnej.

Korzyść będzie dla Twojej firmy i dla praktykanta lub stażysty, który będzie miał szansę zdobyć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w wybranym przez siebie zawodzie.

 

Główne korzyści dla Ciebie jako Pracodawcy i organizatora praktyk to m.in.:

→  Nie ponosisz kosztów wynagrodzenia lub ponosisz niskie koszty gdyż nie obowiązuje minimalna stawka za godzinę 13 zł
→  Nie ponosisz kosztów ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego
→  Masz możliwość sprawdzenia czy wybrany przez Ciebie Praktykant lub Stażysta będzie pasował do Twojego zespołu i Twojej firmy
→  Zdobywasz doświadczonego pracownika
→  Umowy ograniczone Kodeksem pracy w niewielkim zakresie

 

Główne korzyści dla Praktykanta to m.in.:

→  Zdobywasz doświadczenie w wybranym przez Ciebie zawodzie
→  Szybko możesz znaleźć zatrudnienie
→  Jesteś bardziej konkurencyjny na rynku pracy
→  Możesz przekonać się czy wybrany przez Ciebie zawód jest dla Ciebie odpowiedni
→  Przekonasz się czy wybrany przez Ciebie Pracodawca jest firmą w jakiej chciałbyś pracować w przyszłości

Możesz przyjąć na praktyki absolwenckie osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia. Dodatkowym udogodnieniem dla obu stron może być to, iż praktyka absolwencka odbywa się bez pośrednictwa instytucji zewnętrznych.

Praktykant może otrzymywać wynagrodzenie lub  może realizować ją bezpłatnie.

Jaką podpisać umowę na praktyki absolwenckie?

Praktyka odbywa się na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy praktykantem, a Twoją firmą. Umowa powinna określać w szczególności:

 • rodzaj pracy jaki ma wykonywać praktykant,
 • okres odbywania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • gdy praktyka ma odbywać się odpłatnie, w umowie należy zawrzeć wysokość wynagrodzenia.

 

Uwaga!

Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Realizując praktyki absolwenckie nie obowiązuje minimalne stawka za godzinę 13 zł.

 

Umowa o praktykę  musi być zawarta na piśmie. Nie może być ona zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu Kodeksu pracy.

 

Do odbywanych praktyk nie mają zastosowania przepisy prawa pracy poza pewnymi wyjątkami. Obowiązują przepisy Kodeksu pracy dotyczące normy dobowej i tygodniowej, maksymalnego przeciętnego czasu pracy w tygodniu, odpoczynków, przerw oraz pracy w nocy.

W przypadku, gdy praktyka odbywa się nieodpłatnie umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. Gdy praktyka jest odpłatna,  umowa może być rozwiązana na piśmie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Przedsiębiorco! Na wniosek praktykanta, jesteś obowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki!

 

Jak rozliczyć podatki i ZUS od odpłatnej praktyki?

Otrzymywane przez praktykanta wynagrodzenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich nie jest przychodem ze stosunku pracy. Wynagrodzenie to zalicza się do przychodów z innego źródła.  Jeżeli przyjmiesz osobę na praktyki absolwenckie musisz pobrać zaliczkę na podatek, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali podatkowej (18%).

 

Dodatkowa korzyść jest taka, że od tego wynagrodzenia nie pobierasz składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie uwzględniasz również kosztów uzyskania przychodu i kwoty zmniejszającej podatek.

Wypłacone wynagrodzenie i pobraną zaliczkę musisz uwzględnić w rocznej deklaracji PIT-4R  oraz przekazać praktykantowi i urzędowi PIT-11.

 

O tym jak pozyskać stażystę o swojej firmy przeczytasz tutaj

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, porady lub wsparcia zapraszamy na konsultacje do Biura Rachunkowego 2+1.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy kadrowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Zorganizuj staż w swojej firmie. Jak pozyskać stażystę?

Zorganizuj staż w swojej firmie. Jak pozyskać stażystę?

Przedsiębiorco! Zorganizuj staż w swojej firmie i pozyskaj pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, chętną do pracy nie ponosząc tym samym zbyt wysokich kosztów. Przeczytaj jak pozyskać stażystę.

 

Główne korzyści dla Ciebie jako Pracodawcy i organizatora stażu to m.in.:

→  Nie ponosisz kosztów wynagrodzenia oraz kosztów ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego,
→  Masz możliwość sprawdzenia czy wybrany przez Ciebie Stażysta będzie pasował do Twojego zespołu i Twojej firmy,
→  Zdobywasz doświadczonego pracownika,
→  Staż jest ograniczone Kodeksem pracy w niewielkim zakresie.

Jak zorganizować staż?

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Starosta może skierować osobę bezrobotną do odbywania stażu przez okres 6 miesięcy lub w przypadku osób, które nie ukończyły 30. roku życia przez okres 12 miesięcy.

 

Wynagrodzenie stażysty

Pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez starostę.

 

Czas pracy stażysty

Do 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, o ile posiada stosowne zaświadczenie). Obowiązuje zakaz odbywania stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej oraz w godzinach nadliczbowych, chyba że starosta wyrazi na to zgodę z powodu charakteru pracy, który w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy; okresy odpoczynku na zasadach przewidzianych dla ogółu pracowników.

Obowiązki przedsiębiorcy – pracodawcy

Pracodawco, organizując staż, zobowiązany jesteś do zapewnienia należytej realizacji stażu zgodnie z ustalonym programem. Twoje dodatkowe obowiązki to:

 • zapoznanie bezrobotnego z programem stażu oraz jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu,
 • zapewnienie bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • wyznaczenie opiekuna bezrobotnego odbywającego staż, który udzieli mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań,
 • przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • przydzielenie bezrobotnemu odzież i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych,
 • dostarczenie staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego,
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, masz obowiązek poinformować starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

 

Po zakończeniu realizacji programu, nie później niż w terminie 7 dni od jego zakończenia, masz obowiązek wydania opinii zawierającej informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Zaświadczenie o odbyciu stażu wydaje starosta.

 

Więcej na temat organizowania praktyk i staży przeczytasz w tym artykule.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, porady lub wsparcia zapraszamy na konsultacje do Biura Rachunkowego 2+1.

Więcej informacji na temat staży zdobędziesz również w Powiatowym Urzędzie pracy w swoim mieście.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy kadrowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Jak zatrudnić pracownika i jak uniknąć błędów

Jak zatrudnić pracownika i jak uniknąć błędów?

jak zatrudnić pracownikaPrzedsiębiorco, powiem Ci jak zatrudnić pracownika i jak uniknąć błędów, jakie przygotować dokumenty.

Jakiś czas temu podpisałam w naszym Biurze Rachunkowym 2+1 umowę współpracy z firmą informatyczną na świadczenie usług księgowych oraz kadrowo – płacowych.  Przedsiębiorcy temu nasze biuro polecił nasz długoletni Klient. Bardzo się ucieszyliśmy z nowej współpracy, gdyż jest to przedsiębiorca o stabilnej pozycji na ryku usług informatycznych, który prowadzi projekty finansowane środkami z Unii Europejskiej, a w tym mamy bardzo duże doświadczenie. Warunki umowy były korzystne dla obu stron. Przedsiębiorca ten zatrudnia 15 osób na umowę o pracę. Jak na małą firmę to dosyć sporo obowiązków kadrowych się z tym wiąże. Od razu poprosiłam o dostarczenie dokumentów księgowych za rok poprzedni i bieżący oraz o dokumentację kadrowo – płacową.

 

W jakim stanie otrzymaliśmy dokumenty?

Dokumenty księgowe były przygotowane przez poprzedniego księgowego bardzo starannie –  widać, że był to bardzo dobry księgowy. Akta osobowe pracowników były założone dla każdego z pracowników, teczki estetyczne. W związku z tym, że przywiązuję dużą wagę do jakości i poprawności dokumentów dokonałam ich weryfikacji. Weryfikując zgromadzoną dokumentację zaglądam do akt pracowników, i co tam widzę…. a tam pustki. Tylko kilka umów o pracę, czasem kopia dowodu osobistego, dobrze jak było świadectwo pracy.

To dalece odbiegało od przepisów prawa pracy i standardów, mogło również naszego klienta wprowadzić w kłopoty i nieprzyjemności przy najbliżej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Kto zawinił? W zasadzie nikt, bo księgowy poinformował, a Klient zapomniał. Taki przypadek w naszym biurze pojawił się nie po raz pierwszy i zastanawiałam się dlaczego. Otóż, z doświadczenia wiem, że osoby, które są księgowymi nie bardzo lubią prowadzić kadr. Jeszcze płace to policzą ale żeby pilnować dokumentacji pracowników, to z tym jest gorzej, gdyż niewiele ma wspólnego z księgowością.

Klient nie wie jak zatrudnić pracownika, przygotować prawidłowo dokumenty i chce, żeby wszystko zrobić za niego i słusznie. Jeżeli masz księgowego to sprawdź i zastanów się czy nie warto spraw kadrowo – płacowych oddać osobie, która to lubi i się w tym specjalizuje.

 

Jak my postępujemy w naszym biurze 2+1?

Aby sobie z tym radzić i unikać niekomfortowych dla Klienta sytuacji w naszym biurze wypracowaliśmy praktyki i procedury, które pozwalają na uniknięcie podobnych błędów i na kłopoty w PIP. Na początek zapraszam Klienta do biura lub jeżeli Klient nie ma czasu wysyłam wszystkie informacje mailem.

Po pierwsze, klientowi trzeba przypominać, przypominać i jeszcze…przypominać jak zatrudnić pracownika, jakie i kiedy dokumenty musi skompletować, dostarczyć. Dopiero po otrzymaniu wszystkich dokumentów będziemy mogli prowadzić akta osobowe. Przesyłamy wzory dokumentów i niezbędne formularze. Przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz szereg innych dokumentów wymaganych przez prawo pracy i na potrzeby Klienta.

 

Jeżeli Klient lubi nowoczesne rozwiązania zachęcam do korzystania z naszej TECZKI OSOBOWEJ ONLINE i zamieszczania w niej dokumentów zeskanowanych lub w postaci zdjęcia zrobionego telefonem bez konieczności przychodzenia do naszego biura kiedy nie ma czasu.

 

 Jak postąpić gdy przychodzi nowy pracownik na umowę o pracę?

Kiedy otrzymałam informację od Klienta, że potrzebuje nowej osoby do pracy i oczekuje podpowiedzi, jak zatrudnić pracownika na umowę o pracę wysłałam mailem informację. W mailu piszę jakie dokumenty musi pracownik dostarczyć do Klienta lub bezpośrednio do mnie.

Najważniejsze z nich to:
–         Kwestionariusz osobowy
–         Wszystkie kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy
–         Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (świadectwa szkolne, dyplomy potwierdzające kończone kursy i inne formy dokształcania), w szczególności dyplom/świadectwo ostatniej ukończonej szkoły
–         Kserokopia dowodu osobistego (opcjonalnie)
–         Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy, książeczka sanepidu (jeśli wymagana)

Przypomniałam Klientowi, że dokumenty te muszą być dostarczone przed przystąpieniem pracownika do pracy. Wszystkie wzory dokumentów i formularze przesłałam na adres e-mail naszego Klienta.

 

Co ze szkoleniem BHP?

Jeżeli chcesz zatrudnić pracownika po raz pierwszy musisz odbyć szkolenie BHP dla pracodawców. Poradź się również specjalisty BHP jakie szkolenie musi odbyć pracownik przed przystąpieniem do pracy.

W związku z tym, odesłałam naszego Klienta do współpracującego z biurem 2+1 specjalisty w tej dziedzinie.

 

Czy to już wszystkie dokumenty?

Dodatkowo od pracownika potrzebujesz:
–         Pit-2, jeżeli miesięczna zaliczka na podatek dochodowy ma być zmniejszana o kwotę stanowiącą 1/12 zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, gdyż nie osiąga innych dochodów, tj. np. z emerytury, działalności gosp., zasiłków
–         Oświadczenie o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu – jeżeli mieszka poza miejscem pracy
–         Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
–         Wniosek o przekazywanie  wynagrodzenia na konto bankowe
 

A co z sanepidem?

Wymagania sanitarne – obowiązki względem Sanepidu, dotyczą tych właścicieli firm, których działalność jest związana z produkcją bądź obrotem żywnością.

Naszych Klientów działającym na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością informuję, że muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do wspomnianego rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu składa się do inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Niektóre rodzaje działalności również wymagają wpisu do omawianego rejestru, ale bez konieczności równoczesnego uzyskiwania zatwierdzenia inspektora sanitarnego. Chodzi tu m.in. o gospodarstwa agroturystyczne, apteki, sklepy zielarskie, firmy prowadzące działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności “na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet.

Informacje na temat wymagań sanitarnych można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

 

Więcej informacji na temat zatrudniania pracowników dowiesz się w tym artykule.

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zatrudniasz pracowników, potrzebujesz informacji, porady lub wsparcia na temat prowadzenia akt osobowych i naliczania płac zapraszam Cię na INDYWIDUALNE BEZPŁATNE SPOTKANIE ZE MNĄ do  Biura Rachunkowego 2+1

 

W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Klient Biura Rachunkowego 2+1, który prowadzi spółkę z o.o. zatrudnia  dyrektora sprzedaży na podstawie umowy o zarządzanie.  Dyrektor zwrócił się z pytaniem do Klienta czy uzyskałby od spółki dofinansowanie studiów podyplomowych (menadżerskich). Uzasadnił to, iż zdobyta wiedza z tego zakresu będzie bardzo przydatna w zarządzaniu zespołem sprzedaży w spółce. Klient zwrócił się do księgowej w 2+1 z pytaniem czy wartość tego świadczenia będzie  przychodem do opodatkowania. Co doradziła księgowa?

 

Co w kwestii dofinansowania studiów doradziła księgowa w 2+1?

W tej sytuacji dofinansowanie studiów podyplomowych dla menadżera będzie przychodem do opodatkowania. Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w wykonywaniu działalności gospodarczej, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Przychodami tymi są również świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez menadżera w związku z zawartym kontraktem menedżerskim.

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych przez spółkę należy zakwalifikować u niego jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Dofinansowanie studiów podyplomowych w tej sytuacji nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Inaczej rzecz wyglądałaby gdyby menadżer był zatrudniony na umowę o pracę. W takim przypadku dofinansowanie studiów podyplomowych nie stanowiłoby przechodu i nie podlegało opodatkowaniu.

 

W sytuacji przedstawionej przez właściciela spółki należy ustalić wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci dofinansowanych studiów podyplomowych w wysokości dokonanych za niego z tego tytułu opłat. Będzie to cena zakupu.

 

Kwotę tą księgowa w 2+1 doliczy do wynagrodzenia otrzymanego w danym miesiącu przez menedżera i od sumy tych składników obliczy, podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem budzi wiele wątpliwości dla pracodawców. Jeden z naszych klientów przyniósł do naszego biura umowę o dzieło zawartą z własnym pracownikiem, czyli z osobą, którą zatrudnia na umowę o pracę. Niestety nie skonsultował tego wcześniej ze swoją księgową w Biurze Rachunkowym 2+1. Miał plan, żeby zapłacić pracownikowi ekstra wynagrodzenie za dodatkową pracę bez obciążeń ZUS. Czy zrobił dobrze i czy mu się to opłacało? Dla nas księgowych odpowiedź jest prosta – NIE. Przeczytaj dlaczego.

 

Umowa o dzieło stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń w sytuacji gdy została zawarta z:

1) podmiotem, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy – umowa o pracę z własnym pracownikiem

2) innym podmiotem, ale jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

W takich przypadkach wykonawca dzieła określonego w umowie o dzieło dla celów ZUS jest traktowany jako pracownik i przychód osiągnięty z umowy o dzieło traktuje się jak przychód uzyskany z umowy o pracę. Zatem, zatrudniony przez Ciebie pracownik dodatkowo na umowę o dzieło podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, FP i FGŚP, zarówno z umowy o pracę, jak i umowy o dzieło.

W takiej sytuacji nasz klient miał obowiązek naliczyć od zawartej umowy o dzieło składki ZUS na zasadach obowiązujących pracowników.

 

Kiedy umowa o dzieło z własnym pracownikiem nie stanowi tytuł do opłacania składek?

→ Działalność gospodarcza

Jeżeli Twój pracownik dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, a rodzaj działalności gospodarczej pokrywa się z umową o dzieło, wówczas przychód pracownika z tej umowy o dzieło jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. W tej sytuacji z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło nie masz obowiązku odprowadzania składek ZUS.

→ Urlop bezpłatny

Umowa o dzieło zawarta z pracownikiem, który przebywa na urlopie bezpłatnym nie powoduje powstania obowiązku składek ZUS – ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Dlaczego?

Ponieważ ulega zawieszeniu stosunek pracy oraz obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło nie jest tytułem do składek ZUS – ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

→ Urlop macierzyński i wychowawczy

Jeżeli z pracownikiem, który przebywa na urlopie macierzyńskim lub urlopie wychowawczym zostanie podpisana przez Ciebie umowa o dzieło to nie musisz opłacać składek społecznych ani składki zdrowotnej. Dlaczego? Ponieważ przebywanie na urlopie wychowawczym i pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowią odrębne od umowy o pracę tytuły do ubezpieczeń.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat umów o dzieło, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

Minimalna stawka godzinowa od 2017 roku!

minimalna stawka godzinowa

Przedsiębiorco, przygotuj się do poważnych zmian w Twojej firmie! w 2017 roku wchodzą przepisy, które mogą dodatkowo utrudniać zawieranie umów zlecenie. Zmieni się minimalna stawka godzinowa. Być może będziesz musiał zmienić zasady zatrudniania i policzyć budżet swojej firmy od nowa.

W dniu 1 stycznia 2017 r. znacznie zmienią się zasady wynagradzania, gdyż będzie gwarantowana minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących:

–        Na umowie zlecenia

–        Na umowie o świadczenie usług.

Regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie obejmą umów o dzieło.

 

 Co jest ważne dla Ciebie?

Zmienione przepisy będą stosowane zarówno do osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i do osób prowadzących działalnośćktóre nie zatrudniają pracowników i nie zawierają umów ze zleceniobiorcami (czyli tzw. samozatrudnienie).

Przepisy przewidują również dodatkowe obowiązki w zakresie m.in. dokumentowania ilości przepracowanych godzin, czy sytuacje, gdy stawka minimalna na zleceniu nie znajdzie zastosowania.

 

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa?

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 13 zł. Ustawa zawiera także wiele regulacji chroniących zleceniobiorców i zapobiegających obchodzeniu przepisów

Nowe przepisy określają, że w przypadku gdy zlecenie wykonuje wspólnie kilka osób, każdej z nich należy się minimalna stawka godzinowa. W umowie zlecenia i umowie o świadczenie usług wynagrodzenie powinno być tak określane, aby zapewniało minimalną stawkę godzinową, a jeżeli warunek ten nie będzie spełniony, przyjmującemu zlecenie (wykonawcy usługi) będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

 

 Ewidencja godzinowa

Ustawodawca wprowadził też obowiązek ewidencjonowania ilości godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę. Będziesz miał obowiązek określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Ustawa nie zawiera w tym zakresie szczegółowych regulacji, pozostawiając stronom pewną swobodę w tym zakresie. Biuro Rachunkowe 2+1 w ramach świadczenia usług kadrowo – płacowych przygotowuje dla Klientów stosowne formularze ułatwiające prowadzenie ewidencji godzinowej.

Gdy w umowie zawartej ze zleceniobiorcą nie określisz sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług to przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi będzie musiał przedłożyć Tobie w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonanego zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

Proponuję, żebyś jako zleceniodawca zadbał o to, aby sposób określenia czasu wykonywania zlecenia był określony w umowie. W przeciwnym razie będziesz musiał prowadzić ewidencję godzin pracy w ramach umowy zlecenia, tak aby móc przedstawić stosowną informację w terminie poprzedzającym moment wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenia charakteryzuje się pewną swobodą zleceniobiorcy i dopuszczalne wydaje się, aby zleceniobiorca przed rozpoczęciem miesiąca przedkładał Tobie, np. w formie mailowej lub pisemnej, planowaną ilość godzin potrzebną do wykonania zlecenia w danym miesiącu w celu uzyskania jego akceptacji.

 

Kiedy nie będziesz musiał stosować minimalnej stawki godzino?

Nowe przepisy przewidują sytuacje, gdy wobec pewnych grup zleceniobiorców nie będziesz musiał stosować przepisów o minimalnej stawce godzinowej.

Wyłączenia od obowiązku zapłaty stawki minimalnej dotyczą przede wszystkim konkretnych rodzajów zleceń i są nimi umowy:

 1. pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
 2. utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
 3. w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
 5. w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
 6. dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy.

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania stawki minimalnej będziesz mógł stosować w sytuacji, gdy to Twój zleceniobiorca lub świadczący usługi będzie decydował o miejscu i czasie wykonania zlecenia i przysługiwać mu będzie wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

Przepis ten w założeniu dotyczyć ma wyjątkowych sytuacji i powinien znaleźć zastosowanie do osób, które zajmują się np. dystrybucją produktów ubezpieczeniowych czy bankowych, a ich wynagrodzenie uzależnione jest od uzyskanych wyników. Moim zdaniem będzie go można również zastosować w sytuacji, gdy np. Twój sprzedawca będzie pracował tylko i wyłącznie za wynagrodzeniem prowizyjnym uzależnionym od wyników sprzedaży, nie zawsze będzie musiał być na miejscu w biurze. Sam będzie decydował kiedy i gdzie będzie wykonywała swoją pracę.

 

Jeżeli będziesz chciał próbować obchodzić przepisy, próbując zredagować umowę w sposób umożliwiający zleceniobiorcy wybór miejsca świadczenia zlecenia i wprowadzając wynagrodzenie prowizyjne a nie będzie to miało pokrycia w rzeczywistości, to rozwiązanie takie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale też bardzo ryzykowne gdyż narażasz się na poważne sankcje. Przepisy dają możliwości nałożenia na zleceniodawcę wypłacającego wynagrodzenie poniżej minimalnej stawki godzinowej grzywny w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dodano przepis pozwalający organom PIP na skierowanie wystąpienia lub wydanie polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat nowych przepisów i rozliczania umów zlecenie, napisz do mnie lub zostaw komentarz.

 

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007


GB

Przyjdź porozmawiać o tym:
 • Jak założyć firmę
 • Jaką wybrać formę prowadzenia działalności
 • Jak zaoszczędzić dzięki księgowości
 • Jak możesz zatrzymać pieniądze w firmie
 • Co może być Twoim kosztem
Zapraszam Cię na BEZPŁATNE DORADZTWO KSIĘGOWE
Gdzie?  do  Biura Rachunkowego 2+1 w Gdańsku Gdyni
Kiedy?  W każdą środę lub czwartek.
Jak się umówić?  Zadzwoń: 58 746 34 13 lub 784 955 666  lub napisz na adres kontakt@dwaplusjeden.com