Wybór formy opodatkowania

forma opodatkowania

Wybór formy opodatkowania: Przedsiębiorco, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w roku 2018?

formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania na 2018 r. jest jednym z ważniejszych obowiązków, z których przedsiębiorcy muszą się wywiązać. Od rodzaju wybranej formy opodatkowania zależy jak wysoki zapłacisz podatek.

Jednak nie wszyscy o podjętej decyzji muszą informować urząd skarbowy.

Obowiązujące formy opodatkowania to:

 • Skala podatkowa
 • Podatek liniowy
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa

Jeśli zamierzasz w bieżącym roku pozostać przy dotychczasowej formie opodatkowania, nie mają obowiązku poinformowania o tym fakcie urzędu skarbowego.

Z przepisów podatkowych wynika, że raz dokonany wybór formy opodatkowania (tj. skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) dotyczy też lat następnych (za wyjątkiem gdy z mocy prawa podatnik jest wyłączony z korzystania z danej formy opodatkowania).

Gdy zdecydujesz się zmienić formę opodatkowania,

wybór nowej formy powinieneś zgłosić w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego.

W związku z tym, że 20 stycznia roku 2018

wypada w sobotę czyli w dzień wolny od pracy termin przesuwa się na poniedziałek

czyli na 22 stycznia 2018 r.

 

Forma opodatkowania: skala podatkowa a podatek liniowy

W ramach zasad ogólnych opodatkowanie według skali podatkowej może wybrać każdy – aby skorzystać z tego sposobu, przedsiębiorca nie musi spełniać żadnych specjalnych warunków.

Drugim sposobem opodatkowania, który w ramach tej formy przewidują przepisy podatkowej jest podatek liniowy – 19%.

Forma opodatkowania: podatek według skali – skala podatkowa

Opodatkowując działalność według skali podatkowej przedsiębiorca opłaca progresywny podatek dochodowy, czyli im wyższy uzyskuje dochód, tym wyższy uiszcza podatek.

W 2018 r. obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa, która ma dwie stawki, w wysokości 18% i 32%. Podatek według stawki w wysokości 18% zapłaci osoba opodatkowana według skali podatkowej, której dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85.528 zł. Uzyskanie wyższego dochodu będzie oznaczało konieczność zapłacenia podatku według stawki 32%.
 
Więcej na temat skali podatkowej i kwoty wolnej od podatku przeczytasz tutaj.
  
Aby opodatkować wykonywaną działalność gospodarczą podatkiem liniowym, przedsiębiorca musi natomiast spełnić kilka warunków.
 
Możliwości opodatkowania podatkiem liniowym ustawodawca nie przewidział w odniesieniu do podatników, którzy:
 • uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

 

 Skala podatkowa – obowiązujące stawki:

18%, 32%,

Podatek linowy:

19%

 

 • rozpoczynając działalność gospodarczą w kolejnym roku podatkowym podatnik nie będzie zatrudniony w ramach stosunku pracy, dla możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów uzyskiwanych ze świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług na rzecz byłego pracodawcy bez znaczenia jest, czy usługi te są tożsame z czynnościami wykonywanymi uprzednio w ramach stosunku pracy.

Kiedy podatek liniowy staje się opłacalny?

Głównym wyznacznikiem opłacalności podatku liniowego jest, oprócz kalkulacji związanych z brakiem możliwości skorzystania z omówionych preferencji i ulg podatkowych, wysokość osiągniętego dochodu. Z obliczeń wynika, iż podatek liniowy jest opłacalny po uzyskaniu dochodu 100 tys. zł.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!


W razie wątpliwości zachęcam do zadawania pytań w komentarzach.gb

 

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

 

Kilometrówka i podróż służbowa zleceniobiorcy – kiedy bez podatku i ZUS?

Podróż służbowa i kilometrówka zleceniobiorcy – Podróż służbowa i kilometrówka zleceniobiorcy

Przedsiębiorcy współpracujący z osobami na zlecenie podpisują umowy w zakres, których wchodzą również jazdy lokalne i podróże służbowe.  Podróż służbowa zleceniobiorcy jest czasem niezbędna do wykonania zlecenia. Czy koszty używania tego samochodu na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu, zwolnione od podatku dochodowego?

 

Kilometrówka zleceniobiorcy

Przedsiębiorca i zleceniobiorca mogą w treści umowy zawrzeć postanowienia o zwrocie zleceniobiorcy należności za korzystanie z prywatnego samochodu osobowego Wówczas wynagrodzenie za wykonanie tej umowy oraz zwrot kosztów używania samochodu stanowią dla zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Zwrot wydatków w jazdach lokalnych zleceniobiorcy nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i składek ZUS, bez względu na ilość kilometrów przejechanych w celu wykonania zlecenia.

 

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Zwrot kosztów używania samochodu w podróży w jazdach zamiejscowych, jest przychodem korzystającym ze zwolnienia od podatku. Kwoty otrzymane z tytułu zwrotu kosztów używania samochodu w celu odbycia podróży przez osoby nie będące pracownikami są wolne od podatku do wysokości określonej w przepisach. Przepisy przewidują ten zwrot w postaci tzw. kilometrówki, czyli w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu.

Gdy w ramach umowy zlecenia odbywa się podróż służbowa zleceniobiorcy, otrzymany przez niego zwrot kosztów z tego tytułu do wysokości kilometrówki stanowi dla niego przychód wolny od podatku. Nadwyżka ponad limit jest opodatkowana razem z wynagrodzeniem za wykonanie zlecenie na zasadach przewidzianych dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

 

Kwota dokonanego zleceniobiorcy zwrotu kosztów z tytułu zagranicznej podróży służbowej do wysokości limitu nie podlega składkom ZUS.

 

Na temat kilometrówki i ryczałtu za używanie prywatnego samochodu przeczytasz w moim artykule ‘Samochód pracownika wykorzystywany w firmie’

 

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Samochód pracownika wykorzystywany w firmie

Samochód pracownika wykorzystywany w firmie

Koszty używania prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych

W wielu firmach są sytuacje, że pracownicy wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych. Samochód pracownika w firmie może być używany w jazdach lokalnych i w podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe). Jak pracodawca jesteś zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego pracownika na potrzeby firmy. Do kosztów tych zalicza się m.in. zakup paliwa, opłaty parkingowe i za przejazd autostradami. Samochód pracownika wykorzystywany w firmie jest również formą podwyższenia wynagrodzenia pracownikowi bez obowiązku płacenia składek ZUS.

 

Jazdy lokalne

Koszty używania samochodów osobowych w jazdach lokalnych do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 km przebiegu pojazdu. Nie mogą one przekraczać limitów:

 • dla samochodów o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 • dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

   

 

Kwota zwrotu stanowi koszt podatkowy z uwzględnieniem pewnych ograniczeń. Z przepisów wynika, że w jazdach lokalnych mogą one stanowić koszty podatkowe do wysokości nieprzekraczającej miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub w wysokości nieprzekraczającej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów.

Zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa taka powinna zostać zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem na warunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów. W przypadku jazd lokalnych zwrotu tych kosztów można dokonać na dwa sposoby:

 • w formie ryczałtu
 • w formie kilometrówki

   

Otrzymany zwrot kosztów stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. W przypadku jazd lokalnych podlega on opodatkowaniu.

Opodatkowanie nie dotyczy m.in. listonoszy i pracowników służby leśnej. Zwrot tych kosztów nie podlega oskładkowaniu do wysokości:

 • miesięcznego ryczałtu

lub

 • nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu, obliczonej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zwrotu kosztów

Jeśli pracownik prowadzi kilometrówkę to przebieg samochodu powinien być udokumentowany przez pracownika w ewidencji. Jeśli pracodawca zwraca pracownikowi koszty używania prywatnego samochodu na cele służbowe w kwocie wyższej niż wynika to z przepisów rozporządzenia, to nadwyżka wypłaconego świadczenia podlega składkom ZUS.

 

Jak obliczyć ryczałt samochodowy?

Przy zwrocie kosztów na podstawie ryczałtu, miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne ustala pracodawca. Jego wielkość uzależniona jest od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których zatrudniony jest pracownik. Limit ten nie może przekroczyć:

1) 300 km – do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.

Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych w formie miesięcznego ryczałtu oblicza się jako iloczyn stawki za 1 km i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów za jazdy lokalne.

Jeśli pracownik chce otrzymać zwrot kosztów, to musi złożyć pisemne oświadczenie o używaniu samochodu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie takie powinno zawierać informacje dotyczące pojazdu:

 • pojemność silnika
 • marka
 • numer rejestracyjny

oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

Kwota ryczałtu samochodowego za dany miesiąc ulega zmniejszeniu o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika ze wskazanych wcześniej powodów oraz za dzień, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

Ryczałt dla pracownika może być wypłacany wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc lub w dniu rozliczenia tych kosztów.

 

Jak prowadzić kilometrówkę?

W przypadku gdy zwrot kosztów za używanie prywatnego samochodu pracownika do celów firmowych wynika z kilometrówki, czyli faktycznego przebiegu pojazdu, to pracownik ma obowiązek prowadzić odpowiednią ewidencję. Kwota zwrotu wynika z przemnożenia faktycznie przejechanych kilometrów przez odpowiednią stawkę za kilometr przebiegu określoną w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów. Aby ewidencja przebiegu pojazdu mogła być podstawą zwrotu kosztów oraz rozliczenia związanych z tym wydatków w kosztach podatkowych, powinna zawierać co najmniej: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazd, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, stawkę za 1 km przebiegu, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis pracodawcy i jego dane. W przypadku nie prowadzenia ewidencji potwierdzonej przez pracodawcę wydatki na samochód pracownika nie stanowią dla niego kosztów podatkowych.

 

Samochód pracownika wykorzystywany w firmie do podróży służbowych

W tym przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z używaniem prywatnego samochodu na podstawie tzw. kilometrówki. Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę tych wydatków w wysokości tzw. kilometrówki ustalonej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Jeśli zwrócisz pracownikowi więcej pieniędzy niż to wynika z kilometrowki to nadwyżka nie będzie stanowiła kosztów podatkowych. W razie braku ewidencji przebiegu pojazdu zwrócone pracownikowi kwoty nie stanowią dla pracodawcy kosztów uzyskania przychodów.

 

Należności pracownika za przejazdy w podróżach służbowych stanowią przychód ze stosunku pracy, który korzysta ze zwolnienia od podatku. Zwrócona Twojemu pracownikowi kwota za używanie prywatnego samochodu podczas podróży służbowej jest wolna od składek ZUS, o ile nie przekracza stawek określonych w rozporządzeniu w sprawie zwrotu kosztów.

Samochód pracownika wykorzystywany w firmie.

 

Jeżeli potrzebujesz porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Sposób opłacania zaliczek w 2017r.

Sposób opłacania zaliczek w 2017r.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się z podatku na zasadach ogólnych luty jest miesiącem, w którym masz wybór sposobu opłacania zaliczek w 2017r. na podatek dochodowy. Sprawdź czy nowy sposób opłacania zaliczek w 2017r. jest dla Ciebie.

 

zaliczki w 2017Nie każdy taki przedsiębiorca ma obowiązek płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc.

Przedsiębiorcy, którzy na potrzeby podatku dochodowego posiadają status małego podatnika i rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą mają możliwość wpłacania podatku dochodowego co kwartał.

 

Prawo do skorzystania z kwartalnych wpłat mają:

 • Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej,
 • Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy.

Jeśli zdecydujesz się na zaliczki kwartalne zobowiązany jesteś wpłacać do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Za ostatni kwartał zaliczkę odprowadzisz do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

 

Aby wybór kwartalnego opłacania zaliczek na 2017 r. był skuteczny, musisz zawiadomić urząd skarbowy o jego dokonaniu w terminie do 20 lutego br. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek składa w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. O kwartalnych rozliczeniach z fiskusem przeczytasz również tutaj.

 

Możesz opłacać również zaliczki uproszczone

W trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek opłaca się w stałej kwocie, bez względu na wysokość uzyskanego dochodu. Dokonanie takiego wyboru też należy zgłosić. Musisz zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w formie pisemnej, jak w przypadku zaliczek kwartalnych, do 20 lutego br.

Raz złożone zawiadomienie o wyborze opłacania zarówno kwartalnych, jak i uproszczonych zaliczek dotyczy również lat następnych.

 

Przedsiębiorcy opłacający w poprzednich latach zaliczki uproszczone lub kwartalne, którzy zechcą zrezygnować z tego sposobu ich regulowania w 2017 r., powinni do dnia 20 lutego br. zawiadomić o tym urząd skarbowy. Na temat zaliczek uproszczonych pisałam również w tym artykule.

 

Zawiadomienie o wyborze kwartalnych lub uproszczonych zaliczek oraz zawiadomienie o rezygnacji z ich opłacania możesz złożyć na podstawie swobodzie działalności gospodarczej za pośrednictwem CEIDG.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zakładaniu działalności gospodarczej lub porady księgowej zapraszam do mnie i do mojego Biura Rachunkowego 2+1. Zapraszam do kontaktu!

 
Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

PIT-28 za 2016r. do końca stycznia!

 PIT-28 za 2016r. do końca stycznia !PIT-28 za 2016

 

31 stycznia 2017r., we wtorek, mija termin złożenia zeznania przez podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Dzień 31 stycznia 2017r. jest tym ostatnim dniem zapłaty ryczałtu za grudzień 2016r. (dla opłacających podatek miesięcznie) albo za IV kwartał 2016r. (dla rozliczających się kwartalnie) na rachunek urzędu skarbowego.

 

Jeżeli nie złożysz go w terminie nie będziesz miał prawa zwracać się do urzędu skarbowego przywrócenie tego terminu.

 

Jakie załączniki mogę dołączyć do PIT-28?

Jeżeli istnieje taki obowiązek, do zeznania PIT-28 należy załączyć wybrane załączniki:

 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28/A)
 • informację o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych (PIT-28/B)
 • informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku (PIT/O)
 • oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (PIT-2K)
 • informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (PIT/D)

 

Obowiązek złożenia zeznania PIT – 28 dotyczy nie tylko przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, ale także osób osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu, którzy wybrali tę formę rozliczeń z fiskusem.

 

Do jakiego urzędu i w jaki sposób złożyć dokumenty?

Należy go złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według swojego miejsca zamieszkania.

PIT-28 za 2016 r. nie trzeba dostarczać do urzędu skarbowego w wersji papierowej. Można przesłać go przez internet jako dokument elektroniczny. Wystarczy wypełnić odpowiedni druk.

Można to zrobić w następujący sposób:

albo
 • za pośrednictwem uprzednio ściągniętej z tej strony aplikacji.

 

Więcej informacji o zasadach dotyczących rozliczania się z podatków ryczałtem i sporządzenia Pit-28 uzyskasz w Biurze Rachunkowym 2+1 Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Masz jakieś pytania, spostrzeżenia?  Zostaw komentarz pod artykułem.

gb

Gabriela Brzezińska

Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego

certyfikat księgowy nr 17674/2007

 

Podziel się tym artykułem ze znajomymi!