Ulga na złe długi – jak odzyskać podatek VAT

Ulga na złe długi – jak odzyskać podatek VAT

Jeśli masz problem z nieściągniętą należnością od swojego kontrahenta, to przepisy prawa dają możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego  do urzędu skarbowego. Ulga na złe długi jest procedurą, która daje przedsiębiorcom, mającym trudności z wyegzekwowaniem zapłaty od kontrahenta za sprzedany towar czy wykonaną usługę. Ulga na złe długi daje możliwość odzyskania zapłaconego od tej transakcji podatku VAT. Aby ulga na złe długi była możliwa do skorzystania, trzeba spełnić warunki określone przepisami prawa.

 

Kiedy możesz skorzystać ulgi na złe długi?

Do skorzystania z ulgi na złe długi mają prawo Przedsiębiorcy, którzy sprzedają towary lub wykonują usługi na terytorium kraju (Polski), w sytuacji Kiedy ich wierzytelność stała się nieściągalna (nieściągalność została uprawdopodobniona), czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jeżeli chcesz skorzystać z ulgi na złe długi, a nie ma pewności, czy dłużnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, powinieneś zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o potwierdzenie statusu dłużnika. Zgodnie z przepisami, na wniosek zainteresowanego, naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek potwierdzić, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym może być zarówno sam wierzyciel, jak i osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu wniosku.

Ministerstwo Finansów na stronie internetowej – https://pfr.mf.gov.pl, umieściło dostęp do bazy on-line, która umożliwia sprawdzenie statusu danego podmiotu w VAT. Za pomocą tej bazy masz możliwość sprawdzenia i potwierdzenia, czy Twój kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

 

Warunki do skorzystania z ulgi na złe długi:

  • dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, nie będącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
    1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni
    2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

 

Jakie i kiedy zrobić korekty deklaracji?

Masz prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty takiej możesz dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Korekta polega na pomniejszeniu w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT zarówno wartości netto, jak i podatku należnego od sprzedaży opodatkowanej daną stawką podatkową.

Masz prawo do korekty również poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Co jeszcze należy zrobić?

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako wierzyciela, który dokonuje korekty w ramach ulgi na złe długi, jest złożenie wraz z deklaracją, w której dokonał korekty, zawiadomienia o jej sporządzeniu do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika na druku VAT-ZD. Formularz ten jest informacją o dłużniku, który nie uregulował należności za nabyte towary czy usługi. Tym samym jego złożenie umożliwia sprawdzenie czy dłużnik spełnił ustawowy obowiązek korekty podatku naliczonego ze względu na nieuregulowanie należności.

 

Jak postąpić gdy należność zostanie uregulowana?

Należność została zapłacona, uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie po złożeniu deklaracji podatkowej, w której skorygowałeś podatek należny i podstawę opodatkowania, należność została. Jak wówczas postąpić?  Masz wówczas obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty VAT należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, wówczas podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego musi być zwiększona w odniesieniu tylko do tej części.

Uwaga! W sytuacji, gdy po dokonanej korekcie wierzytelność zostanie umorzona, to w takim przypadku nie dochodzi do jej uregulowania ani do zbycia.

 

Ulga na złe długi na przykładach

W dniu 6 marca 2017 r. podatnik wystawił fakturę na rzecz innego podatnika VAT. W fakturze tej został określony termin płatności na 14 kwietnia 2017 r. Kwota netto z faktury wynosiła 12.000 zł, podatek VAT 2.760 zł. W dniu 4 sierpnia 2017 r. minął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze. Ulgę na złe długi masz prawo zastosować w deklaracji za sierpień 2017 r., jeśli do dnia złożenia deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Skorzystałeś z ulgi na złe długi i skorygowałeś podstawę opodatkowania oraz podatek należny w deklaracji za sierpień 2017 r. We wrześniu 2017 r. twój dłużnik uregulował w całości należność. W tej sytuacji masz obowiązek sporządzenia korekty podstawy opodatkowania i VAT należnego w deklaracji za wrzesień 2017 r.

 

 

 

 

Przedsiębiorco!

W ramach Światowego  Tygodnia Przedsiębiorczości tworzymy III już edycję konferencji dla właścicieli firm: Akademię Przedsiębiorczości.
Będziesz tam z nami?

 

 


Masz jakieś pytania lub wątpliwości? Potrzebujesz porady księgowej? Zapoznaj się z terminarzem Bezpłatnych Konsultacji Księgowych w Biurach 2+1 i zarezerwuj swój termin już teraz!

 

Gabriela Brzezińskagb
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *