ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r.

Ewidencja czasu pracy i inne dokumenty w 2019r.

Od 1 stycznia 2019r. roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych. W wyniku projektowanych , oprócz akt osobowych, pracodawca będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy i inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy, np. kartę wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą czy kartę ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.

Ewidencja czasu pracy

Ustawodawca w sposób szczegółowy określił jakie dokumenty i informację mają znaleźć się w ewidencji czasu pracy, są nimi:

a) kopia rozkładu czasu pracy zawierająca potwierdzenie otrzymania rozkładu czasu pracy przez pracownika,

b) karta ewidencji czasu pracy za dany okres rozliczeniowy, zawierająca informacje o:

– liczbie przepracowanych godzin i ich rozkładzie w dobach, ze wskazaniem pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych,

– dniach wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

– liczbie godzin dyżuru i ich rozkładzie w dobach, ze wskazaniem miejsca jego pełnienia,

– zwolnieniach od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia,

– innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia,

– nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,

– czasie pracy pracowników młodocianych przy pracach wzbronionych młodocianym, gdy ich wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego,

c) wnioski pracownika dotyczące:

– udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

– ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty,

– systemu skróconego tygodnia pracy,

– systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta,

– rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy,

–  rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy,

d) dokumenty związane:

– ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy,

– z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,

– z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,

e) zgoda:

– pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy powyżej 8 godzin, na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy,

– pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy.

Inne dokumenty

Pracodawca będzie miał obowiązek prowadzenia:

– karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą;

– karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację;

– dokumentacji związanej z realizacją innych uprawnień lub obowiązków pracowniczych, jeżeli jej przechowywanie jest niezbędne dla celów dochodzenia roszczeń ze stosunku pracy.

Pracodawca będzie miał obowiązek prowadzić powyższą dokumentację prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika.

Więcej informacji na temat dokumentacji pracowniczej przeczytasz we wpisie https://akademiaprzedsiebiorcy.com/zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej-od-1-stycznia-2019-r/

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

biuro rachunkowe
biuro rachunkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *