Opodatkowanie dywidendy a preferencje podatkowe dla zagranicznego podatnika

Opodatkowanie dywidendy a preferencje podatkowe.

Opodatkowanie dywidendy jest sporym obciążeniem finansowym dla udziałowca. Przedsiębiorco, czy wiesz jakie są formalności i kiedy możesz skorzystać z preferencji podatkowych, gdy wypłacasz dywidendę?

 

Dywidenda dla podatnika polskiego

Wysokość opodatkowania przychodów z dywidend została określona w ryczałtowej wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu. Podatek ten płacą podmioty wypłacające dywidendę.

Obowiązek zapłaty podatku wystąpi w momencie wypłaty dywidendy. Powstanie prawa do dywidendy na mocy uchwały zgromadzenia wspólników nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

 

Spółka z o.o. wypłacając dywidendę osobie fizycznej, jest zobowiązana:

–        do pobrania w dniu wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

–        do przekazania podatku w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, czyli podmiotu otrzymującego dywidendę.

–        do sporządzenia deklaracji PIT-8A (gdy spółka z o.o. wypłaca dywidendę osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terenie Polski). Deklarację składa się w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, do urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika.

 

Na płatniku nie ciąży obowiązek sporządzania i przesyłania informacji PIT-11/8B po zakończeniu roku, w którym nastąpiła wypłata dywidendy.

 

W przypadku wypłaty dywidendy na rzecz osoby prawnej (np. innej spółki z o.o., spółki akcyjnej) płatnik jest zobowiązany:

–        do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego informacji o wysokości pobranego podatku w formie deklaracji CIT-6R. Deklarację składa się w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Deklarację CIT-6R należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika.

Opodatkowanie dywidendy dla podmiotu zagranicznego

Wysokość podatku od dywidend wypłaconych zagranicznym podatnikom jest również określona w ryczałtowej wysokości 19 proc. uzyskanego przychodu.

 

Płatnik podatku ma obowiązek:

–        do potrącenia i przekazania go w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

–        przesłać informację IFT-2R w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym wypłacono należność zagranicznemu podmiotowi.

W sytuacji wypłaty dywidendy zagranicznym podatnikom należy sprawdzić, czy możliwe jest zastosowanie przepisów wynikających z postanowień odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z innymi krajami.

 

Kiedy możesz opłacić podatek niższy lub zastosować zwolnienie?

O zastosowaniu preferencji decyduje posiadanie przez płatnika certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego podatnika, któremu wypłacono dywidendę. Płatnik posiadający certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznego podmiotu może skorzystać z przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i zastosować obniżoną stawkę podatku albo brak opodatkowania w Polsce tzw. podatkiem u źródła. Płatnik nie musi posiadać certyfikatu w momencie realizowania płatności, jednak certyfikat w oryginale powinien potwierdzać rezydencję podatkową w okresie, w którym płatność miała miejsce.

IFT-2R jest wymagana również, gdy dywidenda została zwolniona z podatku na mocy postanowień odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, porady lub wsparcia zapraszamy na konsultacje do Biura Rachunkowego 2+1.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na tematy księgowe to zachęcam do zadawania pytań.

gb

Gabriela Brzezińska
Prezes Zarządu 2+1 Biura Rachunkowego
certyfikat księgowy nr 17674/2007

↓ Podziel się tym artykułem ze znajomymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *