samochód w firmie

Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r.

samochód w firmie

Samochody osobowe w kosztach firmowych w 2019r.

Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące kosztów podatkowych związanych z używaniem i zakupem samochodów osobowych.

Zmiany dotyczyć będą:

– wydatków związanych z samochodami stanowiącymi składniki majątku firmowego,

– użytkowanych na podstawie innych umów, w tym m.in. umowy leasingu.

– wydatków związanych z użytkowaniem do celów firmowych prywatnych samochodów osób fizycznych.

Koszty amortyzacji i ubezpieczenie

Obecnie kosztem podatkowym nie są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego będącego środkiem trwałym w części ustalonej od jego wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro oraz 30.000 euro – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym.

Limit ten zostanie podniesiony do 150.000 zł, a w odniesieniu do samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym do 225.000 zł.

Do końca 2018 r. przedsiębiorca nie ma możliwości ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Kwota 20.000 euro odnosząca się do wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, od 1 stycznia 2019 r. zostanie podniesiona i będzie wynosić 150.000 zł.

Przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r., będą mogli po wejściu w życie znowelizowanych przepisów korzystać z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.

Samochód do celów firmowych i prywatnych

Obecnie wydatki związane z używaniem takich aut stanowią koszty podatkowe w pełnej wysokości. Od 1 stycznia 2019 r. wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego do celów firmowych i prywatnych będą obciążały koszty w 75%.

100% wydatków będzie rozliczane w kosztach firmy, gdy samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej do celów firmy.

Przedsiębiorca będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą takie użytkowanie samochodu osobowego. Do tego celu wykorzystywana będzie ewidencja stosowana dla celów VAT. W przypadku jej nieprowadzenia przez podatnika, przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (zarówno w podatku dochodowym i VAT), chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o VAT zobowiązany do jej prowadzenia.

W sytuacji ustalenia, gdy przedsiębiorca nie stosował ograniczenia kosztów podatkowych dotyczących pojazdu używanego do celów firmowych i prywatnych, ograniczenie to znajdzie zastosowanie od daty rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Auta osobowe w leasingu

Opłaty wynikające z umów

Od początku przyszłego roku opłaty wynikające z umowy leasingu samochodu osobowego będą wyłączone z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł lub 225.000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym – pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu.

Wskazane limity stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. Kwota wynikająca z zastosowania proporcji obejmować będzie także naliczony podatek od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.

Na mocy przepisów przejściowych do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie obecne przepisy ustaw o pdof i o pdop. Jeżeli umowy te zostaną odnowione zmienione po dniu 31 grudnia 2018 r., przedsiębiorca będzie musiał stosować nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli umowa leasingu została zawarta w 2018 r., a przewiduje  późniejszy moment wydania samochodu (w roku 2019), należy stosować dotychczasowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu.

Ubezpieczenia i koszty eksploatacyjne

Składki na ubezpieczenie samochodu będą podlegać odrębnemu limitowaniu kosztowemu w ramach omówionego wyżej limitu 150.000 zł.

W odniesieniu do samochodów leasingowanych wydatki związane z używaniem samochodu osobowego służącego podatnikowi do tzw. celów mieszanych, podlegać będą rozliczeniu w firmowych kosztach w wysokości 75% tych wydatków. W 100% będą one mogły obciążać koszty tylko, gdy samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie w prowadzeniu działalności gospodarczej

Do 75% limitu wydatków nie będą zaliczane opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego lub finansowego (czynsz), chyba że opłaty te zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego. W limit ten będzie należało stosować do tej części opłaty, która obejmuje koszty eksploatacji tego samochodu. Do części opłaty skalkulowanej bez kosztów eksploatacji będzie miał zastosowanie limit dotyczący opłat leasingowych.

Przepis ten nie ma zastosowania do tzw. wydatków eksploatacyjnych leasingowanego samochodu osobowego. Od 1 stycznia 2019 r. będą one rozliczane według nowych zasad niezależnie od daty zawarcia umowy leasingu.

Ewidencja przebiegu pojazdu

W podatku dochodowym zmienią się zasady rozliczania wydatków związanych z używaniem przez przedsiębiorcę na potrzeby firmy prywatnego auta osobowego. Od 1 stycznia 2019 r. zamiast limitowania tych wydatków ewidencją przebiegu pojazdu przedsiębiorcy, którzy dla potrzeb firmowych będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczali 20% poniesionych wydatków.

W celu ustalenia limitu wydatków obciążających koszty przedsiębiorcy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z używaniem takiego samochodu faktycznie wykorzystywanego na cele firmowe.

Samochód w firmie – porównania 2018/2019

  Koszty zakupy/nabycia/finansowania Wydatki związane z użytkowaniem
2018r. 2019r. 2018r. 2019r.
Zakupiony samochód jako środek trwały Amortyzacja w proporcji: 20.000 euro lub 30.000 euro (auta elektryczne)/wartość początkowa samochodu Amortyzacja w proporcji: 150.000 zł lub 225.000 zł (samochody elektryczne)/wartość początkowa samochodu -ubezpieczenie 20.000 euro/wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia

-wydatki eksploatacyjne – w wysokości wydatków poniesionych

-ubezpieczenie 150.000 zł/wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia

-koszty samochodu używanego do celów firmowych i prywatnych – 75% wszystkich poniesionych wydatków

 

Leasing samochodu Opłaty wynikające z umowy w 100% stanowią koszty uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów stanowią opłaty wynikające z umowy w proporcji 150.000 zł/wartość samochodu -ubezpieczenie 20.000 euro/wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia (gdy z postanowień umowy wynika, że to leasingobiorca ponosi i opłaca składki)

-wydatki eksploatacyjne – w wysokości wydatków poniesionych

-ubezpieczenie 150.000 zł/wartości samochodu przyjętej dla celów obliczenia składki z tytułu ubezpieczenia

-koszty samochodu używanego do celów firmowych i prywatnych – 75% wszystkich poniesionych wydatków

Prywatny samochód przedsiębiorcy Wydatki na zakup nie stanowią kosztu podatkowego Wydatki na zakup nie stanowią kosztu podatkowego Koszt w ramach tzw. kilometrówki ustalanej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu Kosztem podatkowym będzie 20% wszystkich wydatków eksploatacyjnych; rezygnacja z  ewidencji przebiegu pojazdu

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *