Termin przechowywania dokumentów księgowych. Jak długo przechowywać dokumenty?

-termin przechowywania dokumentów-

Obowiązek przechowywania oraz gromadzenia dokumentów wynika z ustawy o rachunkowości. Dokumenty te należy przechowywać przez określony w przepisach czas i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

Księgi rachunkowe – 5 lat

Karty wynagrodzeń pracowników lub ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat

Dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną

Dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione

Dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (tj. polityka rachunkowości) – przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji

Dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat

Pozostałe dowody księgowe i sprawozdania, których obowiązek sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości – 5 lat

 

Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

 

Zapraszamy również na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

biuro rachunkowe
biuro rachunkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *