zeznanie podatkowe

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r.

– zeznania podatkowe –

Rodzaje i terminy zeznań podatkowych za 2018r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-28)

Deklarację PIT-36 w roku 2019 składają osoby:

 • których zarobki opodatkowane były według skali,
 • którzy uzyskali przychody uzyskiwali bez pośrednictwa płatnika (osoby, które w trakcie roku samodzielnie obliczyli zaliczki na podatek wartość podatku do zapłaty oraz mają obowiązek wpłacić te kwoty w odpowiednim terminie do urzędu skarbowego, a wartość podatku ustalają w oparciu o skalę podatkową)

W sytuacji gdy wszystkie przychody podatnika były rozliczane przez płatnika, np. pracodawcę lub jeśli podatnik otrzyma PIT-11 sporządzony przez osobę inną niż płatnik (np. z umowy o pracy przy zbiorach) podatnicy złożą jedynie PIT-37.

 

PIT-36 dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej  (18-32%).

Deklaracji tej nie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że posiadają dwa rodzaje działalności – jedną opodatkowaną według skali (PIT-36), a drugą – ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28).

W tej sytuacji należy złożyć dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.

Deklaracji PIT-36 nie składa przedsiębiorca rozliczający swoją działalność gospodarczą prowadzoną podatkiem liniowym (19%).

Nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na PIT-36L lub na PIT-28 mogą natomiast składać PIT-36 w związku z innymi zarobkami, np. działalność gospodarcza zgłoszona do podatku liniowego – rozliczana na PIT-36L, przychód ze sprzedaży prywatnego samochodu – PIT-36.

PIT-36 złożyć należy również osiągania następujących przychodów:

 • zarabiając za granicą lub uzyskując dochody ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • prowadząc najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawierając inną umowę o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach (zatem podatnicy nie wybrali opodatkowania ryczałtem w zakresie tych umów),
 • posiadając źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek,
 • wykazując należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT (przychody obcokrajowców uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej, kapitały pieniężne, wygrane w grach losowych, dodatkowe wynagrodzenia emerytów od zakładu pracy) – wyłącznie, gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika,
 • prowadząc działalność nierejestrowaną, w której przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. 

Z PIT-36 skorzystają także przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • są obowiązani dokonać doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego – w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,

Zeznanie podatkowe PIT-36 przy wspólnym rozliczenie z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dziecko

W przypadku rozliczenia się łącznie z małżonkiem lub jako osoba wychowująca samotnie dziecko, jedno z małżonków może rozliczyć się na np. z pracy – umowa o pacę, a drugie musi rozliczyć się z działalności gospodarczej.

W tej sytuacji można złożyć wspólne zeznanie podatkowe na druku PIT-36.

PIT-36 nie można złożyć łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, jeśli podatnik, małżonek podatnika lub dziecko:

 • uzyskuje przychody opodatkowane ryczałtem na PIT-28 (poza przychodami z najmu i dzierżawy)

lub

 • uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem liniowym na PIT-36L,
 • uzyskuje przychody opodatkowane kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

W takich sytuacjach każdy z małżonków dokonuje samodzielnego rozliczenia, np:

 • jedna osoba rozlicza się działalności gospodarczej np. na PIT-36,
 • druga osoba rozlicza się z ryczałtu ewidencjonowanego na druku PIT-28.

Doliczając dochody małoletniego dziecka (w sytuacji gdy nie musi ono rozliczać się samodzielnie, na odrębnej od rodzica deklaracji PIT), należy w miejsce PIT-37 złożyć PIT-36.

Rozliczenie strat z lat ubiegłych zmusza do złożenia PIT-36 zamiast PIT-37.

Deklarację PIT-36 i PIT-36L za rok 2018 składa się do 30 kwietnia 2019r. (wtorek).

PIT-28 / PIT-28S (21) złożyć należy do 31 stycznia 2019r.

Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej.

Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.

 

Podatnik składa PIT-28 / PIT-28S (21) za 2018 r., gdy:

 • zawiadomił do 22 stycznia 2018r. organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej; w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – poprzez CEiDG-1,
 • zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.

Jeżeli w latach wcześniejszych podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania – oświadczenie to (zawiadomienie) nie jest wymagane.

Zeznanie podatkowe PIT-28 dotyczy osób:

 • prowadzących indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przeczytaj o rodzajach form podatkowych tutaj…

Jeśli potrzebujesz więcej informacji zapraszamy na Bezpłatne Konsultacje Księgowe dla Przedsiębiorców

Kontakt do Doradcy Biznesowego w 2+1 eksperci księgowości

tel:+48784955666

kontakt@dwaplusjeden.com

 

– zeznanie podatkowe –

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *